Affordable Access

Innis-na-Fìrinne: Dòmhnull Mac-na-Ceàrdaich (1885-1932) agus a obair fhoillsichte

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • P Philology. Linguistics
  • Pn Literature (General)

Abstract

Tha an tràchdas seo a’ sgrùdadh beatha agus saothair Dhòmhnuill Mhic-na-Ceàrdaich (1885-1932). Tha e a’ coimhead air iomraidhean air am measg sgoilearach Gàidhlig cheana ged a tha iad seo air a bhith gu math gann. Chìthear ge-tà gu bheil a’ mhòr chuid de na h-iomraidhean a’ riochdachadh spèis an fhir-sgrùdaidh air a’ bhàrd. Nam measg tha Somhairle MacGill-eain agus Anna NicIain. A’ coimhead air beatha a’ bhàird tha an tràchdas a’ cleachdadh tùsan foillsichte agus neo-fhoillsichte gus eachdraidh-bheatha bunaiteach a chur ri chèile. Tha e a’ daingneachadh cuid de dh’fhiosrachaidh mu bheatha obrach agus mu na gluasadan aige eadar Barraigh, Dùn Èideann, Lunainn agus Manchester. A thaobh saothair a’ bhàird tha an tràchdas a’ coimhead air an obair fhoillsichte aige air fad. Tha e a’ cleachdadh na leabhraichean aige, Guth na Bliadhna, An Ròsarnach agus Gairm mar a’ phrìomh thùsan airson seo. Tha gach pìos obrach air a’ sgrùdadh bho sùil litreachail agus an tràchdas a’ feuchainn air a’ chiad mheasadh sgoilearail orra air fad. Tha obair dràmatach aige air a sgrùdadh còmhla ris na dàin agus tha seo a’ toirt cothrom a bhith a’ measadh na rinn e sa mheadhan ùr seo ann an litreachas na Gàidhlig. Tha cuideachd sgrùdadh air na h-aistichean aige air chuspairean eadar poiliteags, creideamh agus ealain. Tha iad seo nan tùs gu math chudromach air beachdan feallsanachail am measg nan Gàidheal às dèidh a’ Chiad Chogaidh. Tha liosta leughaidh aig a chrìoch a’ sealltainn far a gheibhear saothair sgaoilte a’ bhàird.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments