Affordable Access

El medi natural a la zona volcànica de la Garrotxa a partir de la informació continguda en el seu pla especial

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SCIENTL4 gerundensis, 21: 5-15 (1995) CATALEG SISTEMATIC DELS ROPALOCERS I LES ZIGENES DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA Abós, L.1 & Artola, J.2 'Departament de Cikncies Ambientals. Universitat de Girona. Pl. Hospital 6. 17071 Girona. 2Cl Vilanova 16, l r . 17800 Olot RESUM Es presenta la primera llista sistemitica dels ropalbcers i les zigenes del Parc Natural de la Zona Volcinica de la Garrotxa. Els resultats s'han obtingut mitjan~ant la realització de trans- sectes distribults arreu de la zona d'estudi. Paral.lelament, s'ha realitzat una recerca bibliogrifica de totes les citacions que fan referkncia a I'imbit del parc. La llista conté un total de 106 sp de ropalbcers i 11 sp de zigenes. RESUMEN Se oresenta el orimer listado sistemático de 10s ro~alóceros v zvgenas del Parc Natural de la ~ o i a volcini& de la Garrotxa. Los resultados & han obtenidomediante la realización de transectos distribuidos por toda la zona de estudio. Paralelamente, se ha realizado una bús- queda bibliográfica de todas las citas que hacen referencia al ámbito del parque. El listado contiene un total de 106 sspp de ropalóceros y 11 sspp de zygenas. ABSTRACT We present the first butterflies and burnets systhematic check list corresponding to the Parc Natural de la Zona Volcinica de la Garrotxa. We analyzed a series of transects distributed along the studied zone. In parallel we realized a bibliographic search looking for references concerning the Park. The check list contains 106 butterflies especies and 11 burnets especies. Keywords: check list, Garrotxa, Lepidoptera, Natural Park, Rhopalocera, Zygaeninae. ANTECEDENTS Les primeres cites de lepidbpters dels voltants d7010t provenen dels estudis realitzats per l'entombleg Miquel Cuni i Martorell a la segona meitat del segle XIX. A principi de segle Ignasi de Sagarra i Llongi Navis estudien la fauna lepi- dopterolbgica de Catalunya recollint cites de diferents indrets de la comarca de la Garrotxa. Als

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F