Affordable Access

El medi natural a la zona volcànica de la Garrotxa a partir de la informació continguda en el seu pla especial

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SCIENTL4 gerundensis, 21: 5-15 (1995) CATALEG SISTEMATIC DELS ROPALOCERS I LES ZIGENES DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA GARROTXA Abós, L.1 & Artola, J.2 'Departament de Cikncies Ambientals. Universitat de Girona. Pl. Hospital 6. 17071 Girona. 2Cl Vilanova 16, l r . 17800 Olot RESUM Es presenta la primera llista sistemitica dels ropalbcers i les zigenes del Parc Natural de la Zona Volcinica de la Garrotxa. Els resultats s'han obtingut mitjan~ant la realització de trans- sectes distribults arreu de la zona d'estudi. Paral.lelament, s'ha realitzat una recerca bibliogrifica de totes les citacions que fan referkncia a I'imbit del parc. La llista conté un total de 106 sp de ropalbcers i 11 sp de zigenes. RESUMEN Se oresenta el orimer listado sistemático de 10s ro~alóceros v zvgenas del Parc Natural de la ~ o i a volcini& de la Garrotxa. Los resultados & han obtenidomediante la realización de transectos distribuidos por toda la zona de estudio. Paralelamente, se ha realizado una bús- queda bibliográfica de todas las citas que hacen referencia al ámbito del parque. El listado contiene un total de 106 sspp de ropalóceros y 11 sspp de zygenas. ABSTRACT We present the first butterflies and burnets systhematic check list corresponding to the Parc Natural de la Zona Volcinica de la Garrotxa. We analyzed a series of transects distributed along the studied zone. In parallel we realized a bibliographic search looking for references concerning the Park. The check list contains 106 butterflies especies and 11 burnets especies. Keywords: check list, Garrotxa, Lepidoptera, Natural Park, Rhopalocera, Zygaeninae. ANTECEDENTS Les primeres cites de lepidbpters dels voltants d7010t provenen dels estudis realitzats per l'entombleg Miquel Cuni i Martorell a la segona meitat del segle XIX. A principi de segle Ignasi de Sagarra i Llongi Navis estudien la fauna lepi- dopterolbgica de Catalunya recollint cites de diferents indrets de la comarca de la Garrotxa. Als

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.