Affordable Access

Resum de les intervencions orals a les ponències

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

3. INTERVENCIONS ORALS RESUM DE LES INTERVENCIONS ORALS A LES PON¡?NCIES DE J. TORRES I F.X. VILA JOSEP M. AYMA pregunta en que es nota que realment hi ha un interks crei- xent per transmetre la llengua catalana als fills. Apunta, també en aquest sentit, si es pot influir d'alguna manera, de cara a futures actuacions, tot introduint el tema a futurs pares. JOAN GELABERT remarca l'aspecte de l'escolarització dels infants. Creu que la immersió en catali sigui, possiblement, molt més que una identitat i una practi- citat: un element que fa que els pares es plantegin quina és aquesta llengua de comunicació amb els fills. També diu que, a les illes Balears, els grups d'immer- si6 són pocs en relació als que hi ha a Catalunya i aixo comporta que els canvis familiars de llengua siguin escassos. DOLORS ARENY introdueix una hipbtesi a la proposta de Joaquim Torres sobre l'augment del catala familiar. Diu que aixo seria un fenomen psicosocial, degut al fet que a partir d'aquest moment la llengua catalana guanya prestigi, per ser llengua escolar, i també per la campanya de la Norma, en el postfranquisme. ALBERT FABA manifesta que de vegades es fan polemiques una mica estkrils sobre la contraposició entre els mktodes quantitatius i els qualitatius. Tots dos mktodes són igualment útils i, fins i tot, complementaris. Així els resultats quan- titatius podrien servir per orientar la investigació qualitativa. Si les enquestes ens indiquen que hi ha un nombre significatiu de persones que parlaven en castelli amb els seus progenitors i ara parlen amb els seus fills en catala, les investigacions qualitatives ens podrien proporcionar dades sobre els motius d'aquest canvi, posem per cas. Després fa una pregunta sobre la natalitat diferencial entre els cata- lanoparlants i els no catalanoparlants: hi ha dades, no sobre el nombre de ger- mans, sinó sobre el nombre de fills? Finalment pregunta si les dades dels censos escolars són igual de representatives a l'escola pública que

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F