Affordable Access

"Doxa" i particularisme nacionalista en BA 4,5-5,9

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista Catalana de Teologia 5 (1980), pp. 528-546. O Facultat de Teologia de Barcelona (Secc. St. Pacia). CRONICA DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE BARCELONA (Secci6 St. Pacia) 1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA FACULTAT, MN. PERE TENA, A L'ACTE D'INAUGURACIÓ DEI CURS 1980-81. Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal i Gran Canceller; Rvdm. P. Provincial i Vice- Gran Canceller; Rvdms. Srs. Bisbes i Pares Provincials; autontats academi- ques, professors i estudiants de 1c.1 Facultat; senyores i senyors. El comencament del curs de la nostra Facultat de Teologia de Barcelona no pot ésser un acte tan protocoliui que, més que fer-lo, desitgem d'haver- lo fet. Més aviat voldríem que esdevingués el moment anual de retrobament de les persones que constantment estem en aquesta tasca amb totes les altres que ens donen el seu suport i el goig de la seva presencia i de la seva atenció. En comencar una nova etapa, un curs que és ja el catorze d'aques- ta institució, permetin-me, doncs, que, en primer Iloc, com a President de la Facultat, els adreci una salutació hen ampla i ben cordial, als presents que estem aquí aplegats, i als absentb que ens han fet arribar el testimoni del seu afecte. Entre aquests em plau enumerar I'Honorable Sr. Conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Sr. Joan Guitart, que ens ha expressat el seu desig de participar en aquesta inauguració, i ha demanat que en tot cas féssim constar el seu interes. També als Srs. Bisbes de Girona, Tortosa i la Seu d'urgell, els Srs. Bisbes auxiliars de Barcelona, els Pares Abats de Montserrat, Poblet i Solius, els PP. Provincials dels Franciscans i dels Escolapis. Juntament amb aquesta salutacti, creiem que correspon també a aquesta avinentesa fer un repas del que ha estat la nostra feina durant el curs anterior. En primer Iloc, de cara a explicar a les persones interessades en el nostre treball quin ha estat, en concret, el que hem realitzat durant el curs 1979-80. 1, segonament, de cara ols companys professors i estudiants,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments