Affordable Access

Consideraciones biográficas sobre el Dr. Jaime Ardevol

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1V CQtJbSQES D'HOSTbRlA DE L A MEDICINA CATALANA B&let -Tarragona, 7-9 d e juny 1985 ORGAN l TZAT PER : REIAL ACADEMIA DE MEDlC INA DE BARCELONA ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS SOC l ETAT CATALANA D ' H I STOR I A DE L A MED l C l NA CATEDRA D 'H ISTOR IA DE LA MEDI c I NA (UN I VERS I TAT DE BARCELONA) DEPARTAMENT DE MED I C lNA LEGAL I LABORAL I TOXICOLOGIA (UN I VERSI - TAT DE BARCELONA). EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA REIAL MONESTIR DE POBLET COM l SS l O ORGAN l TPADGRA A n t i c s P r e s i d e n t s RAMON SARRO I BURBANO MANUEL CARRERAS I ROCA JAC I NT 'CORBELLA I CORBELLA P r e s i d e n t d e l I V Congrés JOSEP MAR l A CALBET I CAMARASA V icepres iden ts DfDAC PARELLADA I F E L I U MANUEL CAMPS I SURROCA Pres iden t d e l a domiss ib d e T a r r a g o n a JOSEP ADSERA I MARTORELL Secre ta r i ~ene;al PERE VALLRIBERA I PUIG ACTES - VOLUM TERCER des a l Congrés de Poblet, de ,diversa temgtica, de diversa extensió, perb sempre importants per quah són I'exponent d 'una tasca personal de recerca histbrica. M n signats per quasi bé 140 autors, d taqu í i de fora, entre els que h i trobem fiiol ts autors joves, incorporats successivnrnent a l s Congressos. Tot a ixb queda ref lect i t en les aproximadament 2.350 pagines impreses. E l que hem d i t f i ns a ra f a pensar, potser, en que 'els conceptes / de "GIMBERNAT" i de "Congrés dlHistbria de l a Medicina Catalanatt són quesi be sinhnims. Perb aquesta igualtat no ha d'ésser. Esperem poder ; soptiab avist en forma de número ordina'ri, de menys extensió i amb una periodicitat constant. En aquests números h i seran, també rseti rebudes , 1,s cal.labsracions. I . Tot aix8'signif ica que " GIMBERNAT" continua amb . la seva vocació de serv i r a ''16 tasca dSinvestigaciÓ de la nostra hlbtbria: científ ica, i rn%dice; tasca que esperem dugui a l a nostra Revista ca una l la rga vida, Aquest 6s el nostre fervent desig,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments