Affordable Access

Una reina per a Curial

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ta participació ha estat immensa i in- tensa i ens ajudaria a comprendre les ramificacions de tot un procés. Per po- sar un exemple, que sol assenyalar Lluís V. Aracil, l'introductor de l'este- nografia ben bé a finals del segle XVIII, Francesc Martí, havia nascut a Xativa. Aquest punt (i tot aquest fil) ens és senzillament necessari, corn he explicat més amunt. Malgrat aixo, los desarraigados són els que tenen la koiné corn a llengua materna: «Desde la perspectiva que es- tamos adoptando aquí, lo culturalmen- te problemático no son tanto los terri- torios bilingües, sino justamente los monolingües» (p. 124), cosa que coin- cideix amb les conegudes exaltacions del bilingüisme.' Noteu, curiosament, que ací es fa referencia a territoris, i no a parlants. L'argument enllaca di- rectament amb el de la nostalgia. Hauríem de saber veure parallela- ment en tot aixo una ambigüitat que és central en aquests tipus de discur- sos: les llengües no castellanes no són ben bé estrangeres, sinó senzillament estranyes, que és, probablement, una categoria rnés abrupta. D'un costar, hom té la impressió que són assumi- des, perque formen part de l'estat, corn tota la retorica recent tracta de demos- 2. Per exemple, n'hi ha prou referkncies a El hilingiiisnze corn a mite, de Lluis V . ARACIL, un paper imporlant de I'any 1966 ara inclbs a xPa- pers de Sociolingüistican (1982). Una reina per a Curial, peu Lola Badia Aquest llibre inclou,' sota un títol a!- lusiu a una de les hipotesis centrals que sustenta, quatre aportacions dife- rents a l'estudi de la novella anonima del segle xv Curial e Güelfa, que de fet giren entorn de dos temes: el pro- blema de l'autoria i el del model litera- ri de I'obra. Abans de passar a descriu- re sumariainent les argumentacions i les raons de l'autor, potser caldra avan- car una valoració global del seu treball. Espadaler empren una revisió a fons de la bibliografia que el nrecedeix i, des- prés d'unes anhlisis agudes i pro

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments