Affordable Access

José E. De Olano y Loyzaga, comte de Fígols (1858-1934), empresari i polític

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

11: del O ~ I V csprcs\cii c.15 l?'ipt,rs rscrirc pcr ca[>tar capirals. seiisc niassai.uii, vala dir-h<~,cieiisarr- i ic i i i al, rcsiiltais. Piililicaciiiiisdr I'Cpoca parlcii ainli ~poc <lclall i lc galcrics (l ' i i i is ~ l ~ ~ s - c e i i i \ tileires de pr~~ l i i r i c l i i a i , i i i is tlin i i ic lrcs d'alcada i Iiiratc p r r la veiitilació. S e i i i l ~ l a ~ ~ i ~ c a q i ~ e s i c s g a l ~ ~ r i ~ ~ s c r c i i ahaiiiloiiacle\ qiiaii r'iiiiiiidavc'ii i elsprican\incdisil~~dreiiatgr.inih qi i? c ~ ~ i i i [ ~ t a v c i i r c s i i I ~~ i \ - i ~ i i i i i \ i i - ficicnts ~ i c l ca11a1 d'aigiia qi ic la pcrloraci~i giiicrava. Ei i ~ ~ ~ i a l ~ c \ ~ ~ ~ l cas, segur qiic c.5 va arraiicar nii.<carhtideI qi i~, i i iai s'liavia arraiicai. de iii.i~ier.i qi ic i,l m i ~ l i <le Iratisport Ii isii iric del p . i í s , ~ ~ a i l i r , t r z i g i ~ i c r s i l ~ ~ ~ ~ i i , i r ~ l t ~ l c r r a ~ l i ~ r ~ i . ~ ~ i rch~i l l~i \ ,a ~o ia l i i i c i i i i i ic i i l ic ir i i i . Ciii i i q ~ i c el+ s<riiiiiic d' i in lerrocarril q i i r rl g o v u ~ i n < ~ c ~ ~ t i i i ~ l e r a v a ~ i r t , l t ~ r c~ i t , II,B traiis- Ii(>riava carl>li. Rariicin Salvailii i Srrra, I ' l io i i i r (Ic 1.d C'irl>oii?r,i al Bc~rgiicd:, v.icii iprcii~Irc la \vgo- na gra i i~ ivv i i i i i ra i t i i i i~sir ial d i l,i i i i isira I i i \ i i i r ia i i i i i icra: la coi i i - lri icció d ' i i i i lraii ivia de iracciii an imal <Ir< di. 1i.s expl i~ iac i i> i i \ l ins a l capildriiiirit cIc 1.1 vila iIc, Rerg" ~~ric\carrcgava. a hasi. pcr c,>iiiitiuar [>VI\ c,arrcrs <Iv la viIci, l i i is al, carros qi ic i ~ s ~ w r a v u i el ni i i icral on acaliava la carreii.r.i cIc Sarii Frtiiiicih. .i 1'ciiirail.i iIc la vila, [ ~ i i j a ~ i i c l ~ ~ ~ \ l ~ i t i r c ~ a , pcr Iras- lladar-1,) a l ' i ~ i ac i í t tic, la (:<>IOnia Rosal. Oi ia i i I 'A i i i i i i a i i i c i i i ilr Bi.rga va acahar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F