Affordable Access

International Musicological Society, 13th Meeting of the Study Group ‘Cantus Planus’, Benediktinerabtei Niederaltaich, 29. srpna – 4. září 2006

Authors
Publisher
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet hudební historie
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ml Literature Of Music

Abstract

Zlom 421-424 tami za identifikací repertoria a otevřením širšímu okruhu badatelů. Teprve nyní je tedy možno řešit základní problémy kodexu (L. Mráčková, Praha) a jeho vztahy k dalším klíčovým pramenům ze střední Evropy – ke kodexu Nicolause Leopolda (P. Gancarczyk, Warszawa), k tzv. Schedelovu zpěvníku (M. Kirnbauer, Basilej) a pak spolu se všemi ke známým Tridentským kodexům, kode- xům polským a slezským. Celý jeden blok konference byl ostatně věnován dalšímu ze slavných pramenů polyfonie raného 15. sto- letí, kodexu Emmeram, s nímž nás spojuje sice jen skrovné pole konkordancí, ale řada podnětných otázek. (Na této sekci se podíle- li P. Wright, Nottingham; I. Rumbold, Not- tingham; B. Schmid, Mnichov; M. Kirnbauer, Basilej.) – Podobně konference umožnila dis- kutovat důležité spojnice a rozdíly polské, slezské a německé tradice (A. Leszczynska, Warszawa; R. Wieczorek, Poznań) nebo vztahy polsko-italské (D. Mellini, Innsbruck; F. R. Rossi, Pavia-Cremona; I. Bieńkowska, Warszawa). Obdobný obraz nabízí pohled na éru 16. sto- letí, kde přibývá také žánr (evangelické) pís- ňové a kancionálové produkce (I. Bogdan, Poznań; B. Suchá, České Budějovice). Prame- ny polyfonie nicméně zůstávají v centru po- zornosti, ať již jde o sbírku arciděkanství v Ro- kycanech (K. Maýrová, Praha; S. P. Schlagel, Cincinnati) či rukopis z Kežmarku (M. Hul- ková, Bratislava) nebo nové pohledy na habsburskou císařskou kapelu v 2. polovině 16. století (L. P. Pruett, North Carolina Uni- versity; R. Lindell, Vídeň). Na konferenci odezněly samozřejmě také inspirující sondy do hudebního života v Hor- ní Lužici (T. Napp, Weimar-Jena) či v pro- středí moravských literátských bratrstev (V. Maňas, Brno), příspěvky ikonografické (J. Bartová, Bratislava; M. Studničková, Pra- ha; M. Šárovcová-Kratochvílová, Praha; S. Do- balová, Praha) a organologické (M. Freema- nová, Praha; E. Wojnowska, Warszawa). Celá sekce byla věnována „čerstvým“ absolven- tům a studentům pražského Ústavu hudební vědy a jejich příspěvkům k dějinám chor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F