Affordable Access

L'antropologia social a la Universitat de Barcelona: línies de recerca

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'antropologia social a la Universitat de Barcelona: línies de recerca' Carles Siches i ((Cada uno se mueve s610 a través Cuadra de su propio significado, creando Universitat de Barcelona valores mien tras continua)). A.A. Attanasio Fa vint anys que es va cons- t i tuir el Departament d9Antro- pologia Cultural de la Univer- sitat de Barcelona, al voltant del Dr. Claudi Esteva Fabregat, el qual obtingué la primera citedra d'Antropologia Cultural de I'Es- tat espanyol. Com tota instituci6 universi- t i r i a en la seva especificitat, el Departament d 'Antropologia Cultural in tent i configurar, des dels seus comensaments, un perfil acadbmic i de recerca que permetés preparar llicenciats i doctorants amb la formaci6 b i - sica en Antropologia Social i Cultural.' D'aquesta forma, des dels seus inicis, el 1972, fins aproxima- dament el 1977, comensari la consolidaci6 de la disciplina en I ' imbit universitari, procés pa- ral.lel a I'intent de desenvolupar uns projectes de recerca en zo- nes de I'Alt Arag6, Catalunya i la serralada Andina, sota la di- recci6 del Dr. Claudi Esteva (Comas i Pujadas, 1983). Les te- sis doctorals presentades i els articles publicats en aquest pe- ríode, resultat d'aquestes recer- ques, exemplifiquen la gran he- terogenei'tat d'interessos tebrics i metodolbgics i dels temes trac- tats per part dels membres que en aquell moment pertanyien al De~a r tamen t .~ Amb el I Congreso Espaiiol de Antropologia es van comensar a avaluar les recerques fetes fins a aquell moment (Prat,1991:46), bisicament centrades, pel que fa a estudis fets en zones de Ca- talunya i ['Estat espanyol, en I'estudi de les societats page- ses.' També es comensi a ava- luar, si no de forma explicita, si de forma implícita, la suficibncia en la formaci6. Les limitacions de la universitat espanyola en aquell moment: massificaci6, falta de recursos i un llarg etc., era una realitat que no cal obli- dar i que comportar i un seri6

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F