Affordable Access

COL·LOQUI: BIOLOGIA MOLECULAR DEL CÀNCER. Oncogens i antioncogens

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COl*IOQUI: BIOLOGIA MOLECULAR DEL CANCER O N C O G E N S 1 ANTIONCOGENS Antonio Cardesa* ONCOGENS El 1969 Huebner i Todaro van proposar que els gens responsa- bles de regular el desenvolupament normal en els organis- mes multicel~lulars podien alterar-se i donar lloc al creixement sense regulació propi del cancer. El terme "oncogEnn va ser introduit per a descriure tals gens i el postulat va ser conegut com a la "hipotesi de I'oncogen". La demostració experimental d'aquesta hipotesi es va fer anys després, el 1983, per Bishop i Vermus, en descobrir que I'oncogen o gen transformador src del virus del sarcoma de Rous compartia seqüencies arnb gens cel~lulars normals. Sub- següentment es va proposar que altres oncogens retrovírics (virus oncogens RNA) eren homolegs als "protooncogens " de les cel~lules normals. D'aquestes investigacions va sorgir el concepte vigent que els protooncogens són gens cel,lulars normals que estimulen creixement, desenvolupament i dife- renciació, i que quan s'activen es converteixen en oncogens , que donen lloc a la cel.lula transformada o neoplasica. A causa del fet que es van descobrir inicialment com a gens ví- rics, els protooncogens es designen segons els seus homolegs vírics. Cada v-onc es designa arnb una paraula de tres lletres que relaciona a I'oncogen arnb el virus a partir del qual va ser aillat. Per tant, el v-onc contingut en el virus del sarcoma de Rous es coneix com a v-scr, i la seva contrapartida cel.lular com a c-src. El protooncogen corresponent es designa src, eliminant el prefix. Practicament tots els oncogens retrovírics tenen la seva con- trapartida de protooncogen detectable en el DNA huma. Molts d'aquests protooncogens, activats per tota una serie de mecanismes, s'han associat arnb una serie de cancers hu- mans. Sembla ser que el procediment general pel qual es pro- dueix la seva activació radica en modificacions en I'estructura o en I'expressió de certs protooncogens. Aquests mecanis- mes són els següen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F