Affordable Access

Download Read

Notes sobre la conflictivitat senyorial al Penedès (1759-1800)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona

Abstract

Notes sobre la conflictivitat senyorial al Penedes (1759-1800)' ger Ramon Arnabat i N a t a La situació del regim senyorial catala a les acaballes de l'antic regim és un tema que ha originat, i origina, forca debats dins la historiografia catalana. Perb, malgrat les importants contribucions que s'han fet darrerament, manquen encara molts estudis per arribar a coneixer, realment, quin era el pes d'aquest regim dins la societat. Dins d'aquesta problematica general hi ha una qüestió que, re- centment, ha despertat l'interes d'alguns historiadors: la conflictivitat senyorial? Conflictivitat que fa referencia a les institucions senyorials, és a dir, a aquelles institucions que garantien, mitjan~ant drets i privilegis, el domini del senyor sobre un territori o un grup de població; aquestes institucions poden ésser de caire econbmic i jurídico-administratiu. Les analisis que sobre conflictivitat senyorial s'han fet fins ara abasten un marc ampli -geogrAficsiment i cronolbgicament-, com per exemple Catalunya, 1751-1837; o un marc molt concret -a ambdós nivells-, per exemple algun conflicte puntual d'alguna senyoria? La investigació que sintetitzo aquí cal si- tuar-la entremig de les dues que he assenyalat més amunt, ja que, quant al pe- ríode, abasta del 1759 al 1800 i, quant al marc geografic, abasta el Penedes. Aquest Ambit geografic d'analisi permet ailunyar-nos dels casos concrets, que poden ésser excepcionals, pero, alhora, és prou reduit per ajudar-nos a aprofun- dir, sobretot a l'hora d'analitzar els protagonistes socials, en la tipologia, les relacions entre la conflictivitat i els graus de desenvolupament economic. Quant al marc cronolbgic, aquest és prou ampli com per poder apreciar les tendencies d'aquesta conflictivitat? * Agraeixo a Antoni Segura i Jaiime Suau les crítiques i els suggeriments que han fet a l'original d'aquest treball, tot i que la responsabilitat de l'actual redacció es, exclusivament, meva. 1. Pel que fa a Catalunya, Aiben Cots és qui

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F