Affordable Access

Owen D. Gutfreund: 20th-Century Sprawl – Highways and the Reshaping of the American Landscape

Authors
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TÉT XIX. évf. 2005 n 1 Könyvjelz ő 167 OWEN D. GUTFREUND: 20TH-CENTURY SPRAWL - HIGHWAYS AND THE RESHAPING OF THE AMERICAN LANDSCAPE (Oxford University Press, Oxford, 2004. 231 o.) KESERŰ IMRE Gutfreund nemrég megjelent műve érdekes és aktuális témát feszeget, történelmi perspektívából. A szerz ő az egyesült államok-beli út- és autópálya-építések történe- tét követi nyomon egészen napjainkig, s azt vizsgálja, hogy a szövetségi kormány által támogatott közlekedési beruházások, illetve az általuk gerjesztett dekoncentrá- ció hogyan formálta át az amerikai települések képét. A szerz ő tézise az, hogy a technológiai fejl ődés és az emberek szemléletmódjának változása mellett az autó- zásnak nyújtott nyílt és bújtatott kormányzati támogatások ingatták meg a 20. szá- zad elején még erős városok helyzetét, s nagyban hozzájárultak a lakosság, a keres- kedelem, a szolgáltatások és az ipar szuburbanizációjához. A mű hat fejezetre tagolódik. Az els ő fejezetben az amerikai autópálya-építések első 50 évét mutatja be általánosságban a szerz ő, majd három esettanulmány követ- kezik: egy nagyváros, Denver (2-3. fejezet), és két kisváros, Middlebury (4-5. feje- zet), valamint Smyrna (6. fejezet). Ezek közül az európai, de talán még az amerikai olvasónak is csak Denver neve ismer ős. A másik két település vizsgálata arra hoz példát, hogy az autópálya-építések nemcsak a nagyvárosok környékét, hanem a kisvárosokat is átalakították. Már a bevezető fejezet („Autópálya föderalizmus") rávilágít arra az egész m űvön végigvonuló felismerésre, hogy az amerikai autópálya-építések kezdetét ől mutatko- zott egyfajta, az autós lobbi által táplált város-ellenesség a központi kormányzat részérő l. Politikai okokból (a döntően „vidéki" államok sikeres lobbizásának kö- szönhetően) már az első útépítésre adott szövetségi támogatások is a vidéki, terme- lőktől piacra vezető , illetve a vidéki települések postai ellátását segít ő utakat része- sítették előnyben; később

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F