Affordable Access

SIGURNOST NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE OPREME

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MUCKO-1-2007.vp SIGURNOSTNISKONAPONSKE ELEKTRI^NEOPREME UVOD Sigurnost niskonaponske opreme u Republici Hrvatskoj bila je do po~etka 2007. godine ure|ena naredbama o obvezatnom certificiranju preuzetih iz sustava biv{e dr`ave temeljem Zakona o standardizaciji (N.N., br. 53/91.) i Zakonaonormizaciji(N.N.,br.55/96.). Niskonaponski elektri~ni proizvodi mogli su se staviti na tr`i{te Republike Hrvatske ako su posjedovali certifikat sukladno zahtjevima naredbi i ako su bili ozna~eni potvrdbenim znakom„C“,oblikakaonaovojslici. Obvezatnu certifikaciju obavljale su pravne osobe ovla{tene od Dr`avnog zavoda za normi- zaciju i mjeriteljstvo (DZNM) koji je kao tijelo dr`avne uprave bio odgovoran za obvezatnu certifikaciju industrijskih proizvoda. Ovla{tene pravne osobe provodile su ispitivanje proizvoda ili pregled izvje{taja o ispitivanju iz inozemstva i na temelju rezultata ispitivanja i pregleda proizvoda izdavale su certifikat u ime DZNM-a. Dr`avni inspektorat provodio je nadzor nad tr`i{tem pre- gledom certifikata, potvrdbenog znaka i vizualnim pregledomproizvoda. Naredbe o obvezatnom certificiranju obuhva- }ale su dio niskonaponske opreme, i to ve}inom proizvode{irokepotro{njekao{tosu: • elektroni~ki ku}anski aparati i elektroni~ki aparatizasli~nuupotrebu • elektri~niaparatizaku}anstvo • grlaza`aruljesnavojem • transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatorizarazdvajanje • elektroenergetskiizoliranivodi~iikabeli • sklopkezanaprave. Republika Hrvatska se u sklopu sveukupnih aktivnosti na pridru`ivanju i uskla|ivanju s EU legislativom obvezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (potpisan u 2001. godini) koji u ~lanku 73. obvezuje Republiku Hrvatsku „da }e poduzeti potrebne mjere kako bi postupno postigla uskla|enost s tehni~kim propisima Zajednice i europskom normizacijom, mjeriteljstvom i akreditacijom te postupcima za ocjenusukladnosti.“ 75 SIGURNOST49(1)75-81(2007) U sklopu tehni~kog uskla|ivanja Republika Hrvatska se obvezala da }e preu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F