Affordable Access

Ivan Ivančan, Narodni plesovi Dalmacije, II dio. Od Metkovića do Splita, Prosvjetni sabor Hrvatske Zagreb, 1981, 335 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

131 prikazi i kritike čenje^raširenost, porijeklo i starost. Uz opširan opis plesnih običaja au­ tor se bavi i nekim posebnim pita­ njima. Tako u poglavlju o stilskim i ritamskim karakteristikama ličkih plesova iznosi pretpostavku o Le­ vantu kao ishodištu šestodijelnog plesnog obrasca (tri puta po dvije četvrtine), kod kojeg se najčešće na prve četiri četvrtine kreće u jednom smjeru, a na posljednje dvije zastaje na mjestu ili vraća u suprotnom smjeru. Upozorava, također, na me­ đusobno prožimanje jadranskih i di­ narskih plesnih elemenata na pod­ ručju Like, a posebno na utjecaje ličkog kola na plesove susjednih područja. Uz paško i novljansko ko­ lo najznačajniji utjecaj pronalazi na plesanje glamočkog kola (starobo- sansko kolo), koje je preuzelo mno­ ge figure ličkog kola. Plesove opisuje na tri načina: ri­ ječima, notnim sistemom dr Žganca i labanotacijom. Posebna pažnja po­ klonjena je najvažnijem i najras­ prostranjenijem ličkom kolu, gdje uz osnovne oblike prikazuje i broj­ ne varijante. Treba istaknuti i vri­ jedne zapise plesa hrvački, mišnja- ča, tanac, uz diple igrati, kako sve u Lici nazivaju ples hrvatski tanac. U poglavlju »Još o plesanju u Li­ ci« (str. 159—178) prikazani su rezul­ tati novih terenskih i studijskih is­ traživanja. Najprije su to zapisi ple­ sova i plesnih običaja iz Titove Ko- renice, gdje je autor boravio 1981. godine. Slijede zapisi kola iz Srba i Grabušića, koje su autoru demon- trirali sudionici Ljetne škole folklo­ ra iz tih mjesta. Posljednji prilog u ovom poglavlju su dopunski po­ daci iz rukopisnih zbirki i objavlje­ nih radova. Uz podatke o plesu i plesanju tu su i stihovi pjesama koji govore o kolu ili se pjevaju u kolu. Druga novost u ovoj knjizi su dječje igre i igre odraslih. Najveći broj ovdje opisanih igara su dječje, dok manji broj koji pripada reper­ toaru odraslih (npr. igra sa štapom, okreni se buvo, voliš li ti svog dip- lića, vujaljka) izvode i djeca imiti­ rajući odrasle. Svih četrdeset objav­ ljen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments