Affordable Access

V. E. Gusev, Slavjanskie partizanskie pesni, Akademija nauk SSSR, Izdatel'stvo »Nauka«, Leningrad 1979, 176 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

379 Prikazi i kritike Hrvatskih i srpskih primjera na- vedeno je U ovoj studiji u popisu varijanata 24, veCinom hrvatskih iz Dalmacije i iz kajkavskih krajeva, pri cemu se redakcije pjesama tih dvaju podrucja medu sobom veoma razlikuju. Po autoricinu je misljenju ova novelisticka pjesma na juznoslaven- skom, a posebno na hrvatsko-sr- pskom prostoru slabo rasprostra- njena, sto ona tumaci prevladava- njem sklonosti u epskoj poeziji tih krajeva prema junackim temama, potaknutim vjekovnom borbom s Turcima. To je vise-manje tocno kada su u pitanju sredisnja podru- cja junacke epike u planinskoj di- narskoj zoni. No ako seepske pjes- me dinarske zone uzimaju kao op- ee mjerilo za juznoslavensku i po- sebice za hrvatsku usmenu epsku poeziju, onda mjerilo nije adekvat- no cjelini. o dalmatinskim varijantama kaze autorica da 0 njima postoji »mali broj potvrda«, s cime se ne bih slo- zila: u studiji se navodi da ih ima 16 (v. str. 132), sto nije malo; tome bi trebalo dodati i tekstove registri- rane naknadno, koji svjedoce 0 ras- prostranjenosti te pjesme u Dal- maciji (v. O. Delorko, Narodne pje- sme otoka Hvara, Split 1976, pjesma br. 10 i varijante, medu kojima ih je sedam do sada neprimijeeenih). Na kraju ispravljam nekoliko omasaka do kakvih moze dod zbog teskoea pri upotrebi tekstova na tu- dim jezicima. Na viSe mjesta autorica navodi da u hrvatsko-srpskim varijantama sin na kraju ubije opaku majku. To se, medutim, odnosi sarno na neke primjere, dok joj on u drugim opro- sti, najcesoe s motivacijom izrece- nom u formuli kakva je veoma cesta u nasim narodnim pjesmama, kada sin zbog tradicionalnog pos- tovanja majke odustane od toga da je kazni za ucinjeno nedjelo. U toj formuli sin kaze da bi odsjekao maj- ci gIavu - kada to ne bi bila pred bogom grehota a pred Ijudima sra- mota. Smisao tih stihova u njemac- kom je prijevodu poremeeen, pa ondje sin kaze da pred bogom lll]e grijeh niti je pred ljudima sramota ako ubije majku (v. str. 140). Treba ispraviti i podatak prema kojemu je va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.