Affordable Access

V. E. Gusev, Slavjanskie partizanskie pesni, Akademija nauk SSSR, Izdatel'stvo »Nauka«, Leningrad 1979, 176 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

379 Prikazi i kritike Hrvatskih i srpskih primjera na- vedeno je U ovoj studiji u popisu varijanata 24, veCinom hrvatskih iz Dalmacije i iz kajkavskih krajeva, pri cemu se redakcije pjesama tih dvaju podrucja medu sobom veoma razlikuju. Po autoricinu je misljenju ova novelisticka pjesma na juznoslaven- skom, a posebno na hrvatsko-sr- pskom prostoru slabo rasprostra- njena, sto ona tumaci prevladava- njem sklonosti u epskoj poeziji tih krajeva prema junackim temama, potaknutim vjekovnom borbom s Turcima. To je vise-manje tocno kada su u pitanju sredisnja podru- cja junacke epike u planinskoj di- narskoj zoni. No ako seepske pjes- me dinarske zone uzimaju kao op- ee mjerilo za juznoslavensku i po- sebice za hrvatsku usmenu epsku poeziju, onda mjerilo nije adekvat- no cjelini. o dalmatinskim varijantama kaze autorica da 0 njima postoji »mali broj potvrda«, s cime se ne bih slo- zila: u studiji se navodi da ih ima 16 (v. str. 132), sto nije malo; tome bi trebalo dodati i tekstove registri- rane naknadno, koji svjedoce 0 ras- prostranjenosti te pjesme u Dal- maciji (v. O. Delorko, Narodne pje- sme otoka Hvara, Split 1976, pjesma br. 10 i varijante, medu kojima ih je sedam do sada neprimijeeenih). Na kraju ispravljam nekoliko omasaka do kakvih moze dod zbog teskoea pri upotrebi tekstova na tu- dim jezicima. Na viSe mjesta autorica navodi da u hrvatsko-srpskim varijantama sin na kraju ubije opaku majku. To se, medutim, odnosi sarno na neke primjere, dok joj on u drugim opro- sti, najcesoe s motivacijom izrece- nom u formuli kakva je veoma cesta u nasim narodnim pjesmama, kada sin zbog tradicionalnog pos- tovanja majke odustane od toga da je kazni za ucinjeno nedjelo. U toj formuli sin kaze da bi odsjekao maj- ci gIavu - kada to ne bi bila pred bogom grehota a pred Ijudima sra- mota. Smisao tih stihova u njemac- kom je prijevodu poremeeen, pa ondje sin kaze da pred bogom lll]e grijeh niti je pred ljudima sramota ako ubije majku (v. str. 140). Treba ispraviti i podatak prema kojemu je va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F