Affordable Access

Carta de Pere Pascual al professor Claudi Mas, President de la Divisió III de la UB, amb còpia a Antonio Caparrós i Joan Maria Malapeira, sobre el problema dels ajudants al Departament d'ECM.

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Cartes
  • Claudi Mas
  • Joan Maria Malapeira
  • Antonio Caparrós

Abstract

I UNIVERSITAT DE BARCELONA Facuitat de Física Diagonal, 647 E - 08028 Barcelona - Spain T e l . ( + 3 4 ) ( 3 ) 4 0 2 . . . Fax (+34) (3) 402 11 74 / 402 11 98 Bitnet at EBUBECM 1 Departament d'Estructura i Constituents de la Materia Barcelona, 20 desembre 1995 Prof. Claudi Mans President de la Divisió III Apreciat amic: Aquest matí he estat parlant amb el vice-rector Dr. J.M. Malapeira sobre el problema deis ajudants. Voldria fer algunes reflexions i demostrar-te, com ja li ho he comentat a ell, el meu descontent amb tot el procés. 1 - El Departament d'ECM té en l'actualitat els següents numeraris: 7 Catedrátics i 24 Titulars. Deis catedrátics el Prof. M. Barranco és en l'actualitat el vice-rector, el Prof. R. Tarrach té 6 mesos de sabátic com exvice-rector i el Prof. J. Gomis, d'acord amb les normes de concessió de la seva cátedra, no ha de donar classes. Deis titulars tenim: el Prof. J.M. Pons que és vice-rector, el Dr. J. Parellada que ocupa un carree técnic en el rectorat i está totalment excent de donar classes, el Dr. J. Ortin que és cap d'estudis i el Dr. R. Miquel que está en situacid de servéis especiáis. Tot aixó fa que la situado del Departament sigui molt complicada. 2 - Teníem al iniciar-se el curs 1994-95 només tres ajudants, un per cada una de les árees que coexisteixen al Departament: Física Atómica, Física Teórica i Materia Condensada. Dos d'ells estaven a l'inici del present curs en situació il.legal dones portaven ocupant la placa mes temps que l'autoritzat per la llei. Al final d'un procés lent i portat de forma molt desafortunada han sígnat un contráete fins el 30-09-1997 peí qual están obligats a donar 6 hores de classe i teñen un sou net d'unes 155.000 ptes. L'altra ajundantia, la de Física Teórica, ha estat des de sempre ocupada en forma totalment legal. El 30-09-1995 va quedar vacant dones el Dr. J. Matias va marxar amb una beca a l'estranger, va ser ocupada anteriorment per la Dra. M.A. Jurado, fins que es pogués convocar el 04-12-95. Amb data

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments