Affordable Access

Å bli levertransplantert grunnet kolorektalcancer : Pasientopplevelser ved levertransplantasjon på grunn av levermetastaser etter kolorektalcancer

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:808

Abstract

Formål: Å beskrive unike pasientopplevelser hos pasienter som har gjennomgått levertransplantasjon grunnet levermetastaser etter kolorektalcancer. Teoretisk forankring: Begrepsdefinisjon med aktuell teori og forskning rundt begrepene livskvalitet og håp. Metode: Utforskende og beskrivende studie med dybdeintervju av informanter 6 måneder etter transplantasjonen. Totalt 9 intervjuer ble gjennomført. Datamaterialet ble transkribert verbatim kort tid etter at intervjuene fant sted. For analysen ble det brukt kvalitativ innholdsanalyse slik den beskrives av Kvale (1997). Resultater: Median alder på pasientene var 56 år. Totalt 10 pasienter ble inkludert, hvorav 9 intervjuer ble gjennomført. En informant døde ved intervjutidspunktet grunnet spredning av kreftsykdom. Tre temaer fremkom gjennom analyseprosessen: Livet i gave på nytt, å leve mellom håp og fortvilelse og tilbake til hverdagen. Første temaet tar for seg gleden og takknemligheten respondentene følte etter å ha fått mulighet til å gå gjennom behandling som kunne forlenge deres liv. Det å få behandling i en så alvorlig situasjon resulterte blant annet i at de fikk et nytt perspektiv på livet. Det andre temaet beskriver utfordringen respondentene opplevde i forhold til det å leve i et skifte mellom håp og fortvilelse. Det siste temaet omhandler respondentenes ønske om å leve hverdagen som de tidligere hadde gjort. Det omhandler deres fysiske form, eventuelle bivirkninger av medisiner og deres forhold til sine nærmeste. Konklusjon: Studien indikerer at de pasienter som blir levertransplantert grunnet kolorektalcancer og levermetastaser opplevde dette som en god erfaring. Pasientene opplevde å leve et godt liv etter transplantasjonen. Sjansen for et forlenget liv ble sett på som mer betydningsfullt enn risikoen knyttet til transplantasjonen og bivirkninger grunnet medisinering.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments