Affordable Access

Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

D. VLAHOV, Nekoliko glagoljskih isprava ... VIA, God. 6-7 (1996-1997), sv. 6-7, str 299-322 NEKOLIKO GLAGOLJSKIH ISPRAVA IZ NOVIGRADA Dražen VLAHOV Državni arhiv II Pazinu Pazin, V. Nazora 3 UDK 003.349.1 (497.5-2 Novigrad) "IS" (093) Izvorni znanstveni rad Primljeno 13. srpnja 1999. U ovom prilogu autor objavljuje pet glagoljskih isprava - četiri o- poruke i jednu potvrdu O podmirenju samostanskog duga. Sve isprave na- stale su u 16. st. Čuvaju se u Državnom arhivu u Pazinu u arhivskom fondu Stare općine Novigrad (Novigradska kancelarija). Nakon uvodnih napomena autor daje kraću analizu sadržaja isprava i ukazuje na mogućnost njihova korištenja kao povijesnog vrela za povi- jest općine Novigrad, te za povijest glagoljskog pisma u Istri. Potom ob- jašnjava na koji je način obavio prijepis s glagoljskog na latinsko pismo. Na kraju donosi transliteriran i tekst isprava, iza kojih daje osnovne grafijske karakteristike pisma i predlaže reprodukcije isprava. U arhivskom fondu Stare općine Novigrad (Novigradska kancelarija) pohranjenom u Državnom arhivu u Pazinu nalazi se nekoliko glagoljicom pisanih isprava. U ovom prilogu objavljujemo četiri oporuke i jednu potvrdu o podmirenju "mostirskog duga". Isprave su nastale u XVI. stolje- ću, točnije, u razdoblju između 1520. i 1596. godine. Zapisali su ih domin Bmadin, kapelan u Hružvici, l pre Matija Ravnohod iz Brtonigle,2 pop Ivan Mihovilić rodom iz Vrbnika na funkciji vice plovana u Brtonigli3 i fra Be- nedit.4 Ako se izuzme činjenica da su isprave pisane glagoljicom i da se čuvaju u spomenutom arhivskom fondu, one nemaju neku posebnu povijesnu vri- jednost, ali mogu korisno poslužiti pri proučavanju zavičajne povijesti, u prvom redu narodnog života na području općine Novigrad u XVI. stoljeću. S obzirom na pismo isprava, te mjesto i vrijeme njihova nastanka one će, nadamo se, zainteresirati i one koji se bave razvojem glagoljske pismenosti i hrvatskog jezika u Istri, te poviješću Katoličke crkve. Vjerujemo da

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments