Affordable Access

Kafa travmasının kırık iyileşmesi üzerine etkisi

Authors
Publisher
Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
Publication Date
Keywords
  • Head Injury
  • Fracture Healing
  • Growth Hormone

Abstract

Bu çalışmamızın amacı, kafa travmasımn kırık iyileşmesi üzerine etkisini belirlemekti. Ocak 1989-Aralık 1990 tarihleri arasında kliniğimize başvuran kafa travması ve beraberinde diafiz kırığı olan 34 hastadan oluşan grup ile, kafa travması olmaksızın diafiz kırığı olan 15 hastadan oluşan kontrol grubu bu çalışmamızın konusunu teşkil etmiştir. Hastaların tamamında kırıktan bir ve üç hafta sonra kan serumunda büyüme hormonu seviyelerine bakıldı. Radyolojik olarak kırık iyileşme cevabı ölçüldü. Kafa travması olan hastalarda travma sonrası Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) yapılarak, travmanın beyinde yaptığı hasarın ciddiyeti tespit edildi. Kafa travması olan gruptaki serum büyüme hormonu değerleri ve kırık iyileşme cevabı kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Kafa travması beraberinde diafiz kırığı olan hasta grubundaki hızlı kırık iyileşmesi ve aşırı kallus oluşumuna, bu hastalarda normalde fazla büyüme hormonu salınımının neden olabileceği kanaatine varıldı.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.