Affordable Access

Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja Zagreb. Golden marketing; Tehnička knjiga. 2005 «. 286. str.

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MAK-Sociologija-sela-1-2006.vp Na kraju bih zaklju~ila: ovo originalno i aktualno znanstveno djelo treba i mo`e ra~unati na {irok krug ~itatelja. Pored svih, ve} navedenih razloga, spomenula bih ovdje jo{ jedan – a kojeg navodi i recenzent Vjeran Katunari} – “zbog toga {to se radi o istinski znanstvenom djelu u njemu }e svoj oslonac na}i i euroskeptici i eurooptimisti”. Marjeta [inko Zagreb, Hrvatska Grace Davie Religija u suvremenoj Europi: mutacija sje}anja Zagreb, Golden marketing; Tehni~ka knjiga, 2005., 286. str. Ova izuzetno zanimljiva, teorijski i empirijski fundirana studija o religiji u Europi, poznate britanske sociloginje religije Grace Davie, zna~ajan je doprinos razumije- vanju religijske situacije u europskom kontekstu, ali i {ire. Knjiga sadr`i popis sli- ka i tablica, te uvod, 10 poglavlja, bilje{ke, popis literature i indeks. U uvodu autorica obrazla`e osnovnu namjeru knjige – opisati, objasniti i razum- jeti prirodu religioznosti u Europi krajem dvadesetoga i po~etkom dvadeset i prvog stolje}a u kontekstu globalnih zbivanja. Teorijsko-analiti~ki pristup je prije svega sociolo{ki, dakle razmatra se odnos religije i {ireg dru{tva, i to dru{tva ko- jega, nagla{ava autorica, karakterizira izrazita promjenljivost. Empirijsko polazi{te za analizu su razli~iti sociolo{ki izvori, kvalitativni i kvantitativni (ponajvi{e longi- tudinalni podaci Europskih istra`ivanja vrednota – EVS). Me|utim, autorica velik zna~aj pridaje i povijesnoj dimenziji bez koje ne bi bilo mogu}e razumjeti europ- sku religijsku situaciju kao cjelinu. Teorijski se u tom smislu ona oslanja na Davi- da Martina i osobito na Daniele Hervieu-Leger i njezin koncept religije kao lanca sje}anja, drugim rije~ima, tradicije. Autorica se, nadalje, u svojim analizama oslan- ja na rezultate svojega dugogodi{njeg rada na prou~avanju religije u suvremenoj Engleskoj te konceptu “vjerovanja bez pripadanja” koji je razvila i koji se, po nje- zinu mi{ljenju, {iri na Europu. U prvom poglavlju daje se empirijski pregl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F