Affordable Access

Sessió del 3 de Juny de 1909

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió del 3 de Juny de 1909 50 NSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL titolat •De Mollet a la Conrerfa de Montealegre>, en que deseriu una excursi6 botanica citant un gran nombre de plantes. -El Sr. Tomas dona compte de la troballa de 1' Analcima a Sant Feliu de Pallarols, mineral qu' encara no havia sigut citat a Ca- talunya. -El Sr. Maluquer (S.) fa la ressenya d' una excursi6 que veri- fied el 1G d' Abril del torrent any a les dunes de Castelldefels y costes de Garraf ab els socis Srs. Llenas, Segarra y Maluquer (Joa- (luim), en ]a que reculliren varias plantes e insectes, y entre aquets el 'L'ridactylus variegatus Latr., ortOpter grillid, no citat firs ara a Catalunya. No haventhi res mes de que tractar, s` axecd 1` sessio a les 22 bores y 35 minuts. SESS16 DEL 3 DE JUicY DE 1909 Presidencia de D. Felip Ferrer y Vert A las 21 y 45 minuts s' obri la sessio ab assistencia dels socis Srs. Ferrer y Dalmau (M ), Armengol, Maluquer (S.), Maluquer (Joaquim), Font y Sague, Tom s, Soler y Pujol, Delgado, Rosals, Ferro y Gomis, Venta116 y Corretjer. Llegida 1' acta de la sessio anterior s' aprova per unanimitat. Soots ATMESOS.-Ho son per unanimitat els Srs. Joseph Balta- sar Duch y Ferro y Joseph Sala y Molas. COMUN1cAC1oNS.-El Sr. Ferrer y Vert llegeix un treball del soci D. Llorens Garefas, titolat <Un cas d' anomalia vegetal, describint un fruyt anormal del Citrus limonum L. Tambe Ilegeix un altre treball del soci D. Joseph 111aluquer que porta per tftol •Moluschs marins de Catalunya- y qu' es continuaci6 a la serie que to publi- cats 1' autor en les pagines d' aquest Butlleti. -El Sr. 111aluquer (S.) dona compte de 1' excursio verificada el 12 de 111aig del torrent any at Prat del Llobregat y estanys de la Ala- rina, citant la trovalla del peix Cyprinodon iberus 6 Fundulits his- INSTrrt: I CAT.%],%N.k D'IJISTORIA NATCIIAL 51 panicus, bastant comu pe'ls canalissos y reeks d' aquella encon- trada. El meteix senyor presenta un donatiu pe'l Museo, co

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F