Affordable Access

Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in godci na Slovenskom. Slovenska matica. Ljubljana 1983, 223 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

prikazi i kritike komparac i j ama . Ipak, po t rebno je napomenu t i da S tepanov ni je poseb­ no obradio m e t r o r i t a m s k e osobine i oblike nap jeva p r e m a g lazbenim pokaza te l j ima. O obl icima je s igur­ no dosta razmiš l jao dok daje zan im­ lj ivu in te rpre tac i ju mogućnost i sa­ g ledavan ja obl ika kod pojedinih n a ­ p jeva n a prozni teks t (str. XXII I ) . Također je kod anal ize tonskih n i ­ zova zanemar io anal izu tonskih od­ nosa dajući izrazi tu p rednos t vode­ ćem glasu, a identif icirajući nizove p re t j e rano je slijedio uzor -modele s t a rocrkven ih s rednjovjekovnih mo­ dusa. Neosporno je ovaj p rv i svezak Spomenika glagoljaškog p jevanja v r i j edan rezul ta t dugogodišnj ih na ­ stojanja i ozbiljnih is t raživanja . Pr i je svega on je v išes t ruko p r i r e ­ đen uvid u određenu građu, no isto tako j e uzorak za slijed is tovrsnih pokušaja i ma te r i j a l za dal je a n a ­ lize i komparac i j e . Ovakav način p r ikaz ivan ja g rađe p r u ž a i niz p rak t i čn ih i kor i sn ih m o m e n a t a pri snalaženju i uočavanju t ražen ih od­ govora, t j . p reglednos t i brojni r e ­ gistri temel j i to raz rađenog znan­ stvenog a p a r a t a omogućuju p u n u informaciju. S obzirom n a to da su još ner i ješena p i tan ja o por i jek­ lu i daljoj prošlosti glagoljaškog pjevanja, objavl j ivanje ove knjige p ruža j e d n u od osnovnih p re tpos ­ tavki za dalji r ad na t emi općenito. G o r a n a Doliner Zmaga K u m e r , L judska glasbi la in god- ci na Slovenskom. Slovenska mat ica . L jubl jana 1983, 223 str. Nakon r a z m a k a od dese tak godina od prvog izdanja p reg leda folklornih glazbala i sv i rke u Slovenij i pod na s ­ lovom Slovenska l judska glasbi la in godci (Maribor 1972), ista autorica, Zmaga Kumer , odlučila se objavit i drugo izmijenjeno izdanje pod gor­ nj im naslovom. Vel ika po t ražn ja za p rv im r a s p r o d a n i m izdanjem i po­ većan bro j novih spoznaja potakl i su autor icu na drug

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F