Affordable Access

El Vallès, nou territori. Ciutat Nova : descripció antòmica = El Vallès, new territory. Ciutat Nova : an anatomical description

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Jo sep Llura M a t e o 1. Loca&ització/Descripció de la f igura La Barcelona del segle XXI és ja recognoscible en les seves traces. Així com a les aca- balles del segle XIX la ciutat historica sobreiX de les muralles i ocupa el pla mitjan- ~ant la trama Cerda, formant una figura de directriu lineal paral·lela al mar i a la muntanya i limitada pels rius, la ciutat en expansió de final del segle XX adopta un esquema circular, definit perla B-30 en la part superior i pel Segon Cinturó en la part inferior. Aquest anelllimita dintre seu i en els seus marges les terres buides que es ne- cessiten per a l'expansió(ll. El cercle queda adjacent a la ciutat historica (Eixample, Ciutat V ella) i s'h i connecta mitjan~ant un conjunt de línies (tren, metro, autopistes) que han de salvar la serra de Collserola amb túnels. D'aquests túnels, n'hi ha un, el de Vallvidrera, que esta gaire- bé enllestit. Aixo explicaría la localització vertical del desenvolupament actual sobre l'eix Sant Cugat/ Rubí<2>. És una figura antiga, dibuixada fa prop de 40 anys, pero que ara ja té una forma tangi- ble. Vull indicar-ne, a més de la seva existencia, alguna de les repercussions fonamen- tals que ha tingut en termes d'arquitectura. l. L'expansió cap al'eSt (el Maresme) i cap a l'oest (el delta del Uobregat) ja s'ha fe t. La c iutat s'ha trobat amb territoris queja havien es- tar poblats i conStruits (la qua! cosa no ex el o u la presencia de buits i intersticis). El Valles, tot i aixo, és un espai claramentlliure i aixo fa que s'cntcngui tant la scva utili tzació •ex-novo"' com la condició d'assentamcnt per a l'cixamplc de fi nal de segle. 2. Vegeu els trcballs del grup MAP. (Arquitu/ura ts/ratlgica: lógica de les invtrsions constructives ai'IJrta d'expansió de Barulona i les uva rt- percussions arquittctOniques i profissionals). 1. Locati on/Descri p tion of t he figure The Barcelona of the XXI century possesses a number of airead y recognisable traits. Thus, as at the end of the XIX century

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments