Affordable Access

Zaštita okoliša

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_05-2010.vp:CorelVentura 7.0 zaštita okoliša Ureðuje: Vjeroèka Vojvodiæ Klimatske promjene i biološka raznolikost U prosjeku je globalna temperatura u usporedbi s predindustrij- skim razdobljem porasla za 0,8 °C. Podruèje Europe zagrijava se brÞe, štoviše, temperatura je porasla više od 1,2 °C (IPCC, 2007.), a oèekuje se da æe do kraja 21. stoljeæa dodatno porasti za 1–5,5 °C (Christensen et al., 2007.) Europa veæ ima iskustva s ekstremno suhim vremenskim uvjetima i sa smanjenjem padalina (oko 20 % tijekom 20 stoljeæa). U zemlja- ma sjeverne Europe istodobno su padaline porasle 10–40 %. Oèekuje se da æe uèestalost ekstremnih vremenskih uvjeta porasti (EEA-JRC-WHO, 2008). Regionalna srednja razina mora porasla je tijekom 20 stoljeæa iz- meðu 0,3 mm/god i 2,8 mm/god, uz globalni srednji porast od 1,7 mm/god (Church and White, 2006). U posljednjih 40 godina snjeÞni pokrivaè Europe smanjuje se za 1,3 % /desetljeæu. Srednje vrijeme trajanja ledenog pokrova na jezerima i rijekama u sjevernoj hemisferi smanjuje se za 12 dana/ 100 godina (EEA-JRC-WHO, 2008). U skladu s navedenim promjenama padalina i temperature posto- je dokazi i o klimatski uvjetovanim promjenama u godišnjem pro- toku rijeka kao i o sezonskim varijacijama protoka u Europi u 20. stoljeæu s prosjeènim porastom na sjeveru (Linström and Berg- ström, 2004; Milly et al., 2005) i prosjeènim smanjenjem na jugu (Milly et al., 2005). Ipak, na te promjene utjeèu i ljudske interven- cije u slivu kao što su prekomjerno crpljenje podzemnih voda, na- vodnjavanje, regulacija rijeka, promjena namjene korištenja tla i urbanizacija. Klimatske promjene poveæale su uèestalost i surovost suša u nekim podruèjima premda još ne postoji opæi trend za Europu u cjelini. (Izvor: EEA, objavljeno 9. oÞujka 2010.) Novi modeli za bolje razumijevanje europskih šuma i klimatskih promjena Veæi napredak u dostupnosti podataka zajedno s najnovijim dosti- gnuæima u raèunalnom modeliranju i tehnikama analize podataka omoguæile su Microsoft Researchu*

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments