Affordable Access

MALATYA İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM 6.7.8. SINIFLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN BAZI SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ

Authors
Publisher
Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Publication Date

Abstract

ÖZETAmaç: Bu çalışmada Malatya il merkezinde ilköğretim 6–7–8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin yaşam kalitesi ve etkileyen bazı sosyodemografik özellikleri konu edilmektedir.Yöntem: Araştırmanın verileri, öğrencinin ve ailenin tanıtıcı özelliklerini içeren “Öğrenci Bilgi Formu” “Aile Bilgi Formu” ve ergenlerin yaşam kalitesini belirleyen “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Ergen Formu” “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formu” aracılığı ile toplanmıştır.Bulgular: Çalışmaya 1434 öğrenci ve 952 ebeveyn katılmıştır. Öğrencilerin %51,7’si kız, %48,3’ü erkektir, %39,4’ü 13 yaşında ve yaş ortalaması 13,2’dir. Öğrencilerin %76,9’u çekirdek ailede yaşamakta, %8,8’i bir işte çalışmakta, %81,8’i spor yapmakta ve % 72,2’sinin herhangi bir hobisi bulunmaktadır. %52,6’sı okul başarısını iyi olarak değerlendirmiş, %8,4’ü okul tekrarı yapmıştır.Araştırmada öğrencilerin bazı sosyodemografik değişkenlerinin yaşam kalitelerini etkilediği belirlenmiştir. Okul başarısını çok iyi olarak değerlendiren öğrencilerle, kötü olarak değerlendiren öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmakta, okulda başarılı olan öğrenciler yüksek yaşam kalitesi bildirmektedir. Öğrencilerin okula devamsızlık durumları, sınıf tekrarı yapmaları, tek ebeveynli olması ve kardeş sayısı yaşam kalitesinin sosyal alanlarını olumsuz etkilemektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere, spor yapanların yapmayanlara, düzenli kahvaltı yapanların, yapmayanlara göre ve boş zamanını iyi değerlendiren öğrencilerin yaşam kalitesi daha yüksek bulunmuştur.Sonuç: Öğrencilerin ve ailelerin temel bazı sosyodemografik değişkenlerinin yaşam kalitelerinin önemli bir belirleyicisi olduğu saptanmıştır.Anahtar kelimeler: ergenlik, sağlık, yaşam kalitesi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments