Affordable Access

TWINNING PROJEKT: ZDRAVLJE I ZAŠTITA NA RADU

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

101 Europska unija predstavila je 25. siječnja 2011. početak twinning projekta „Zdravlje i zaštita na radu“ Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvat- skom zavodu za zdravstveno osiguranje, Državnom inspektoratu i drugim relevan- tnim institucijama. Svečano predstavljanje projekta održano je u hotelu International u Zagrebu. Sudionicima su se pozdravnim govorima obratili Robert Markt, državni tajnik u Mi- nistarstvu gospodarstva, rada i poduzetniš- tva, Roman Supek, veleposlanik Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj, Michael Kainz, zamjenik voditelja misije Republike Austrije u Republici Hrvatskoj te Jean Ma- rie Morau, šef Odjela za provedbu projeka- ta, jačanje institucija i socijalnu koheziju u delegaciji Europske unije u RH. Cilj projekta je povećati učinkovitost sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj kako bi bio u skladu sa stan- dardima EU-a. Projekt je, također, usre- dotočen na jačanje administrativnih ka- paciteta relevantnih institucija uključenih u područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u skladu s mjerilom za 19. poglavlje Socijalna politika i zapošljavanje. Twinnig projekt vrijedan 1,254 000 eura financira Europska unija u sklopu Progra- ma IPA 2007. za Hrvatsku. Projekt će tra- jati 18 mjeseci (siječanj 2011. – srpanj 2012.). Program IPA zamišljen je kao flek- sibilni instrument sastavljen od 5 kompo- nenti kako bi se podržala institucionalna izgradnja i vladavina prava, ljudska prava, uključujući temeljne slobode, prava ma- njina, jednakost spolova i nediskriminaci- ju, administrativne i gospodarske reforme, gospodarski i društveni razvoj, pomirenje i obnovu te regionalnu i prekograničnu su- radnju. Partneri projekta su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te dru- ge ključne institucije koje djeluju na po- dručju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa svojim suradnicima u Austriji

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments