Affordable Access

Doprinosi za socijalno osiguranje

Authors
Publisher
Institute of Public Finance
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Financijska teorija i praksa 2/03 mr. sc. Marina Kesner-Škreb Institut za javne financije, Zagreb Doprinosi za socijalno osiguranje vr- sta su izravnih, obveznih nameta kojima se financira sustav socijalnog osiguranja graðana kao što je na primjer mirovinsko ili zdravstveno osiguranje. Doprinosi se obièno ubiru iz plaæe (tj. na teret zaposle- nika) i na plaæu (tj. na teret poslodavca), te se skupljaju u izvanproraèunskim1 fondo- vima èija je funkcija isplata naknada soci- jalnog osiguranja graðanima. Doprinose isplatitelj automatski uplaæuje na raèune fo- ndova pri svakoj isplati plaæe. Iako su slièni porezima, doprinosi za socijalno osiguranje ipak se razlikuju od njih. Naime, namjena doprinosa je unapri- jed odreðena, a njihova bi visina trebala bi- ti proporcionalna pru�enoj usluzi. Oni se koriste za financiranje odreðenih socijal- nih potreba koje se ostvaruju u namjens- kim fondovima. Za razliku od doprinosa, namjena poreza nije unaprijed odreðena, te se oni slijevaju u proraèun iz kojega se financiraju razlièite javne potrebe. Kako je rijeè o izdvajanjima koja se moraju namiriti pri svakoj isplati plaæe, do- prinosi se smatraju administrativno vrlo je- dnostavnim nametom. S obzirom na to da se za doprinose ne priznaju nikakva oslobo- ðenja ni osobni odbici, ne treba popunjava- ti ni godišnju poreznu prijavu, pa ni porez- na uprava ni porezni obveznici stoga nema- ju administrativnih troškova. Doprinosima se u fondove slijevaju veliki iznosi uz rela- tivno niske troškove njihova ubiranja. Doprinosi za socijalno osiguranje dati- raju od vremena njemaèkog kancelara Otta von Bismarcka, koji je 1889. godine uveo dr�avu blagostanja i prihvatio ideju koja je kasnije nazvana socijalnim osiguranjem. Tijekom godina koje su slijedile mnoge su dr�ave prihvatile njegovu koncepciju i po- èele svojim graðanima davati razne nakna- de kao naknadu za izgubljeni dohodak zbog starosti, invalidnosti, bolesti, ozljeda na ra- du i sl. Kako je vrijeme odmicalo, te su naknade postajale sve izdašnije,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments