Affordable Access

El fons històric de l'Escola Normal de Barcelona

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El fons histbric de 1'Escola Normal de Barcelona Francesc Imbernon* El 8 de marC de 1839 es va inaugurar oficialment 1'Escola Normal Central de Madrid amb el nom de Seminari0 de Maestros. No es pot dir que fos la primera iniciativa en la formació de mestres, ja que la societat gremial Hermandad de San Casiano, creada a Madrid el 1642 i suprimida el 1787, tenia finalitats semblants, encara que fins al desembre de 1743 no va confirmar Felip V el dret a examinar els aspirants a mestres i a poder nomenar <<visitadors>> per inspeccionar les escoles.' L'Hermandad de San Casiano, la podem considerar el precedent de la institucionalització de la formació de mestres, ja que els altres precedents no són més que regulacions legislatives: la ckdula d'Enric 11, l'any 1370, o l'ordre (<<no se podrá abrir una escuela pública en pueblo alguno de 10s reinos sin ser primer0 examinado o aprobado para ella>>) de Felip I1 de l'any 1588. El 1743 es va crear el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras, que va tenir una durada de deu anys, i s'establi posteriorment, el 25 de desembre del 1791, I'Academia de Primera Educación, la qual, conjuntament amb la Junta General de Caridad, preparava i examinava mestres. El 21 d'octubre de 1834 es va recomanar la creació d'escoles normals mitjan~ant la Instrucción para el régimen y gobierno de las escuelas públicas, dictada pel ministre Moscoso de Altamira (es va crear una comissió per Decret de 3 1 d'agost del 1834). El 8 de marC de 1839 és la data en quk es va institucionalitzar oficialment la formació de * Departament de DidLtica i Organització Escolar. Universitat de Barcelona ' Sobre 1'Hermandad de San Casiano, podeuveure: SOLANA, E. (1957): Historiade la Pedagogia. Escuela Española. Madrid. mestres a 1'Estat espanyol amb la inauguració de la primera escola normal de maestros (les escoles normals de maestras no s'establiran fins al 1858).~ La Llei del ministre Moyano de 9 de desembre de 1857 va establir que hi h

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F