Affordable Access

Europa 92:només un mercat?

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

. . Editor: -.Portada: Joan M. Phies Joan Bailester i Grau 3 < Projecte grhfic, Director: V) % prodacció i publicitat: Joaquim Mailafri3 i Gavalda AZER0 (977) 343151 Edició de textos: Vi&e 14, Ir 43201 REUS Montserrat Planelles Imprimeix: GRATESA Edita: Centre de Lectura de Reus Dipbsit Legal: T-2503-87 Major 15,43201 REUS CENTRE DE LECTURA 3 S Tirada: 8.000 exemplan m El Centre de Lectura de Reus no REUS 1859 Distribucíó gratuila als mis del 7 comparteix necessariament les Centre & Lectura i als l e c m de - opinions dels col.laboradors Reus Diarihhibida la venda . o Editorial Amb data de Sant Jordi d'enguany, el departament de Cultura de la Generalitat ha publicat un manifest, Associar-seper viure, que signala Comissió Asses- sora per al Desplegament Cultural, integrada per J.L. Argemí, J.M. Ballarín, O. Fullat, M. Lladonosa, J. Rodri, J. Tusell i L. Virgili. En aquest document s'analitza l'associa- cionisme com a tradiciócatalana que ha contribuit a conservar la nostra personalitat nacional contra les forces que pretenien anorrear-la. La possibilitat, a partir de la construcció de la democracia, d'una actuació política en aquests camps, també suposa, de vegades, un repte seriós per a aquest tipus d'associacions no governamentals, pel que pot su- posar de perill de passivitat i replegament a lapriva- citat i -afegiríem- de conflicte de competencies, d'aparents incompatibilitats amb els programes político-culturals, que poden tendir al dirigisme excessiu o que, amb una bona intenció bisica, de vegades no saben ben bé que fer d'aquest potencial viu que potser s'arriba aveure com un rival insubmís o com una energia pública sorgida de la iniciativa privada, de difícil incorporació als programes pro- pis. Qualsevol tipus d'estructura estatal, per minsa que sigui, té la temptació de batejar amb el nom de pública una estructura estatal, apropiant-se d'un impuls de la base. Ajxí ha passat, en part, amb l'escola, per exemple. Es b

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F