Affordable Access

Download Read

Excavacions, dades i estratègia

Authors
Publisher
Universitat de Vic

Abstract

O COTA ZERO n. 12, 1996. Vic, p. 124-133 ISSN 0213-4640 Excuvucions, dades i Estadistiiques en l'an Alisi de dades arqueolhgiiques Panorama histbric menava seqiiencies de dzdes) per tal de situar cente- nars de tombes egípcies i les respectives troballes Va ser Petrie (1899) qui per primera vegada va en un ordre cronoibgic. Des d'aleshores fins als emprar les ttcniques estadístiques en I'arqueolo- anys seixanta, la seriació s'ha anat desenvolupant gia. Ell va crear la ttcnica de seriació (que ell ano- tant de manera empírica com amb aportacions O COTA ZERO n. 12, 1996. Vic, p. 124-133 ISSN 0213-4640 tebriques, aquestes últimes a partir dels anys cin- inexistents. Per exemple, el treball de seriació de quanta. També hi havia utilitzacions restringides Petrie estava basat en unitats (tombes) de les quals de les tecniques estadístiques simples. es podia assumir de manera segura que tots els ar- En els anys seixanta, una combinació de cir- tefactes havien estat dipositats de manera simulti- cumstincies (l'accés al món informitic), la ((Nova nia i que no havien estat tocats. La ttcnica va ser Arqueologia)), contacta amb altres disciplines com utilitzada més tard de manera indiscriminada en la geografia i la biologia. Aixb va portar a un in- col~leccions de fragments de cerimiques que esta- teres creixent envers tecniques més sofisticades ven dipositades en la superfície i que no estaven en que es van reflectir en el congrés de Romania I'any les mateixes condicions, fet que proporcioni da- 1970: ccMatemitiques en les citncies arqueolbgi- des incorrectes. ques i histbriquesa. Es va posar un emfasi especial D'altra banda, hi ha la importincia &un nivell en les ttcniques de classificació, com per exemple adequat de classificació. La classificació esdevé I'anAlisi d'agrupació dintre d'un interes més gene- una cosa aliena per a molts arqueblegs, tant que a ral en anilisi multivariables. El congrés anual vegades ells mateixos no reconeixen que la fan. ((Aplicacions

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments