Affordable Access

THE EFFECT OF H-FABP GENE POLYMORPHISM ON CARCASS AND MEAT QUALITY IN THE POLISH NATIVE ZŁOTNICKA SPOTTED PIG

Authors
Publisher
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fattened Pigs
  • Heart Fatty Acid-Binding Protein Gene
  • Carcass And Meat Characteristics
  • Tuczniki
  • Gen Wiążący Kwasy TłUszczowe W Sercu
  • Charakterystyka Tuszy I Mięsa

Abstract

W celu oszacowania zależności pomiędzy genotypem H-FABP/HinfI a cechami jakości tuszy i mięsa, badaniu poddano łącznie 30 tuczników rasy złotnickiej pstrej. Podczas uboju pobrano od zwierząt krew do probówek zawierających antykoagulant K3EDTA i przechowywano w temperaturze -25ºC do czasu analizy. Genotypy względem mutacji genu H-FABP, którego produktem są białka wiążące kwasy tłuszczowe identyfikowano metodą PCR-RFLP używając endonukleazy restrykcyjnej HinfI. Cechy fizyko-chemiczne mięsa określono na części lędźwiowej mięśnia najdłuższego grzbietu. Dwa allele (H i h) oraz trzy genotypy (HH, Hh i hh) stwierdzono w analizowanej próbie świń. Wpływ polimorfizmu genu H-FABP wykazano w zakresie masy ciała przy uboju oraz masy tuszy zimnej, obie masy były cięższe w grupie hh (113,33 kg i 84,27 kg) niż wśród osobników Hh (106,06 kg i 76,40 kg) oraz HH (103,75 kg i 73,40 kg); P≤0,05 oraz P≤0,01. Różnice pomiędzy średnią grubością słoniny dla trzech genotypowych grup były nieistotne. Jednakże, istotne różnice stwierdzono pomiędzy polimorfizmem w locus H-FABP/HinfI a podstawowym składem chemicznym. Mięso tuczników o genotypie hh odznaczało się wyższą zawartością tłuszczu śródmięśniowego (2,64%) w porównaniu do mięsa tuczników o genotypie HH (1,99%); P≤0,05. Wartości wszystkich analizowanych cech wskazywały na dobrą jakość mięsa świń polskiej rodzimej rasy złotnickiej pstrej.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.