Affordable Access

Maria Àngels Anglada, paradís amb poeta

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0199_056 ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l DOSSIER * . REVISTA DE GlRONA •> \ Ü \ 1 . h j i j M,\li(,:-AllUll JIOOI) * • \\-}\ 57 María Ángeis Anglada va morir el dia 23 d'abril de 1999. Un any després Revista de Girona vol homenatjar l'amiga, la col-labora- dora, la poeta. És per aixó que hem preparat aquest dossier sobre la seva figura i la seva obra i li hem dedicat també els Fulls de la Revista d'aquest mateix número, tal com vam fer en el desé aniversari de la mort de Mercé Rodoreda, En les pagines que segueixen hem volgut estudiar els eixos que vertebren l'obra d'Anglada: la poesia, l'art, el compromís amb la historia del nostre temps. Anglada, poeta, enamorada de Grecia i deis seus poetes, enamorada d'ltália i deis seus poetes, enamo- rada de Catalunya i deis seus poetes, va fondre la seva veu amb les veus de tots aquests poetes, que estimava i que coneixia tan bé, per condulr-nos al seu propi paisatge i al seu propi paradís amb poetes. Així és que hem volgut resseguir la presencia deis clássics grecs i llatins, deis poetes neogrecs i deis poetes italians en la seva obra, amarada de classiclsme, amarada de poesia. Anglada, poeta, apassionada de la música i de la pintura, de l'art, com l'únic capag d'alliberar l'home de la incivilitat, va omplir les seves pagines de colors I de notes musicals. Així és que hem vol- gut dibuixar la funció de l'art en la seva obra. Anglada, poeta, compromesa amb el seu temps, debel-ladora de la barbarie, va aixecar la seva veu per posar-se al costat deis que patien dolor o opressió, contra la prepotencia i la insolidaritat. Així és que hem volgut girar la mirada envers la presencia de la historia, magistra vitae, en la seva obra, envers el seu compromís cívic i comprovar que, com deia el poeta Terenci, res del que és huma no li era alié. Agraím a la familia de Tescriptora la seva col-laboració amabilís- sima; ens han deixat fotografíes per IMustrar el dossier i ens han permés de publícar-hi dos textos inédits d'Anglada: la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments