Affordable Access

M. Sikirica: Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_04-2012.vp:CorelVentura 7.0 prikazi knjiga Milan Sikirica Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu priruènik za nastavnike i uèenike Biblioteka: Kemija u nastavi; urednik: Goran Bukan; ilustrator: David Peroš Bonnot; nakladnik: Školska knjiga, d.d., Zagreb, 702 str.; meki uvez, ISBN 978-953-0-51447-8; tiskano 2011. godine; cijena 180,00 kn Veæ naslovnica ove podeblje knjige izaziva Þelju za listanjem i traÞenjem zanimljivih pokusa, a vjerujem da æe kod nastavnika i uèenika izazvati i Þelju za eksperimentiranjem. Prof. dr. sc. Milan Sikirica, autor, desetljeæima je poticao nastavnike na rad s uèenici- ma u skupinama te na uèenje kemije otkrivanjem – istraÞivaèkim radom i eksperimentima. U novu je knjigu unio svoje dugogodiš- nje iskustvo u izvoðenju pokusa te iskustvo koje je stekao u radu s uèenicima, studentima i nastavnicima na mnogim seminarima i predavanjima. U prva tri dijela knjige Zbirka kemijskih pokusa opisane su mjere opreza i zaštite pri radu, temeljna pravila laboratorijskog rada te metode pouèavanja. NajopseÞniji je èetvrti dio knjige, zbirka ke- mijskih pokusa. SadrÞava gotovo 400 pokusa i više od 500 slika. VaÞno je napomenuti da je sve fotografije snimio sam autor. Zbir- ka kemijskih pokusa podijeljena je u 22 poglavlja, posebno naz- naèena bojom i brojem na rubu stranice kako bi se èitatelj mogao brÞe i lakše snaæi u knjizi. Poglavlja su poredana “kemijskom lo- gikom”, a teme poglavlja i broj pokusa u njima prikazani su u tabli- ci 1. Posljednje poglavlje iz podruèja organske kemije podijeljeno je u više manjih cjelina koje odgovaraju osnovnim skupinama or- ganskih spojeva. Svaki je pokus grafièki uoblièen na isti naèin, što pridonosi pre- glednosti i lakom snalaÞenju. Uz prikladne ikone posebno je istaknut pribor, a posebno kemikalije potrebne za izvoðenje po- kusa. Slijede moguæe opasnosti koje susreæemo tijekom izvoðenja pokusa. U tom je dijelu teksta navedeno i kako treba rukovati pojedinim kemikalijama te kako se zaštititi od nezgode. Opis po- s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F