Affordable Access

Temporada eterna

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0214_006 8 1-17-1 f- KEVTSTA nii GiRONA ' * M' IM. 2r4 sini;.Mii]!rr-(ii:ruiii!i; 2002 •* «r- CRÓNICA • •-•LHaHABjgflK^:^BE¿:?rsgjT Temporada eterna És prácticament impossible fer la llista de fires i museus de temática particular, d'ofi- cis o de fesles singulars que es conserven, es fomenten i que sobretot s'anuncien a casa nostra. Cada any que passa n'hi ha mes. Així mateix, també perqué cada cop n'hi ha mes, es fa impossible de saber els espais d'interés ecológic, forestai o senzi- llament paisatgístic que hi ha a les nostres comarques. Espais que, malauradament, no acaben de ser sovint del tot protegits, pero que cada vegada son mes visitáis, encara que no sé si es pol dir ben bé que cada vegada hi ha mes gent que els valora. Sovint, el fet és que la gent anem a visitar-los un cop i prou. Després, també en gene- ral, volem visitar -els mes incauts en diuen conéixer- altres ten-jtoiis o altres coses. Convertides en un gran pare temátic al servei del turisme, de l'especulació i del nego- cl, avui les comarques gironines-no exclusivament, és ciar, pero sí que amb una mica mes de fidelitat que altres zones- s'assemblen cada cop mes a la gent d'aquella anti- ga casa pairal que, com que volen fer creure encara continúen sent el que polser no van arribara ser exactament mal, ensenyen i exhibeíxen tetelque poden, tot el que els queda del seu suposat poder i de les seves admirables riqueses. Els d'aquestes comarques, pero, qué mes ensenyarem després? Amb quin esquer entabanarem encara aquell peix que, mes que alimentar-se, en un sentlt metafóric, grácies al que li mostren, el que fa de veritat, i aixó en un sentlt ben real, és alimentar-nos? Tanquem la temporada turística un cop mes. Abans, el setembre era el mes de fer balanc; i ple- gar; ara, en canvi, és el mes en qué es prova que la temporada continuí. Si no lio han fet encara, mes d'un partará aquests dies de turisme de qualitat, de la necessitat de desestacionalitzar el turisme tant com es pugui. Aviat, amb sort a l'

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F