Affordable Access

İdari sözleşme kuramına ilişkin gözlemler

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • İdarİ SÖzleŞme Kuramina İlİŞkİn GÖzlemler

Abstract

İDARİsÖZLEŞME KURAMINA tLtŞKİN GÖZLEMLER Prof. Dr. Turgut TAN- GIRIŞ İdari sözleşme kuramı, yargı organlarınca, idari yargının görevalanının sınırlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş ve bazı sapmalara karşın bugOne dek uygulanagelmiştir. Ancak, son yirmi yılda çeşitli ülkelerde ve bu arada Qlkemizde gözlenen özelleştirme egilimleri do~ltusunda bazı kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi yoluna gidilmesi ve bu amaçla sözleşmeler yapılması; kamu hizmetlerinin /gördürülme yöntemi olarak idari sözleşme kuramınıgünceUeştirmiştir. Bu gelişmeler yargı organlarım klasik idari sözleşme kuramı ile kamu hizmetlerinin yeni gereklerini ba~daştırtna gibi zor bir görevle karşı karşıya bıralanışbr. İşte idari sözleşme kuramının yeniden ele alınması gere~ bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Öte yandan. "Tek Pazar"ı kurmayı amaçlayan Avrupa Birli~nin. en azından kamu alımlarında getirmek istedi~ yeni düzen sonucu çılcardılı direktifler de üye ülkelerin iç hukuklannda yeni hukuki düzenlemelere yol açmıştır. ' Bu yazı çerçevesinde önce yerleşik idari sözleşme kurammı ortaya koyduktan (i) sonra. özelleştirme uygulamaları ile ortaya çıkan sözleşme Ulrlerinin hulculcirejiminin işlevsel bir bütünlük içinde ele alınıp a1ınamayaca~ sorunu OzerindedıJraCaIıZ(II). i. IDARI SÖZLEŞMELERIN AYıRDEDIcI ÖZELLIKLERI İdare. tek yanlı işlemleri yanında sözleşmeler de yapmakla beraber' bu ikincilerin uygulama alanı sınırlıdır. çünkü idarenin yerine getirmekle yükümlü oldulu görevlerin niteligi ve tüm faaliyetlerinde kamu yararını izleme zorunlululu tek yanlı idari işlemlerin yaygın kullanımına yol açmaktadır. İdarenin yaptılı sözleşmeler de farklılıklar göstermektedir. İdare, bir özel hukuk kişisi gibi hareket ederek özel hukuk sözleşmeleri yapabildigi gibi, kamu gOcü yetki ve aynealıklarım kullanarak idari sözleşmeler de yapmaktadır. Ancak. idarenin özel hukuk sözleşmesi yaparken de bazı usul kurallarına uymak zorunda oldulu bilinmektedir. • A.O. Siyasal Bilgiler Fakültesi Oıretim Oyesi 292 nJRGUTT

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments