Affordable Access

Діаграма ісікави – шлях до підвищення якості на залізничному транспорті

Authors
Publisher
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Str_1_2.doc УДК 656.2 Л. А. ТИМОФЕЄВА, А. О. ДАХНОВА (УкрДАЗТ) ДІАГРАМА ІСІКАВИ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Розглянуто застосування діаграми Ісікави під час дослідження нерівномірності діаметра колеса. Рассмотрено применение диаграммы Исикавы при исследовании неравномерности диаметра колеса. Application of the Ysykavy diagram at research of unevenness of diameter of wheel is considered. Згідно з положенням стандартів ІSO 9000 статистичні методи розглядаються як один з високоефективних засобів забезпечення якості продукції та послуг та успішно застосовуються на провідних підприємствах Заходу. Стандарти зорієнтовані на розробку механізму застосу- вання статистичних методів на всіх етапах жит- тєвого циклу, починаючи з дослідження вимог ринку до якості продукції чи послуг, та закін- чуючи утилізацією продукції після викорис- тання. Але нажаль, незважаючи на наукову об- ґрунтованість статистичних методів та їх про- гресивний характер, вони практично не засто- совуються на підприємствах нашої країни. Згідно з теорією японського вченого К. Ісі- кави, головним джерелом дефектів є такі еле- менти виробництва: − матеріали; − обладнання та інструменти; − методи виробничої діяльності; − персонал. Проаналізуємо виникнення нерівномірності діаметра колеса по колу кочення за допомогою причинно – наслідної діаграми Ісікави (рисунок). Рис. 1. Причинно-наслідна діаграма для анализа нерівномірності діаметра колеса по колу кочення: 1 – нерівномірність діаметра по колу кочення; 2 – матеріал (сталь марки 2); 3 – станок; 4 – операції виготовлення колеса; 5 – оператор; 6 – дефекти сталі марки 2; 7 – раковини; 8 – тріщини; 9 – флокени; 10 – розшарування; 11 – шлакові включення; 12 – якість матеріалу; 13 – твердість поверхні кочення колеса; 14 – тріщиностійкість; 15 – шорсткість; 16 – хімічний склад сталі марки 2; 17 –ударна в’язкість сталі; 18 – геометричні розміри колеса; 19 – регулювання; 20 – технічне

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F