Affordable Access

Recomanacions per a la publicació de revistes de recerca sobre historieta: consells per a l'estandarització

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recomanacions per a la publicació de revistes de recerca sobre historieta Consells per a l’estandardització R de so Co Jes Trad RES espe al m cap Aqu d’un en a mes sèrie gene dard 1 To pec dei clar pun blic exc asp item 35 (2003) / 99-119{ Jesú @ Artic ecomanacions per a la publicació revistes de recerca bre historieta nsells per a l’estandardització ús CASTILLO VIDAL ucció: Ferran LÓPEZ UM: Tot i que no és fenomen nou, en els darrers anys han proliferat amb una força cial aquelles revistes l’àmbit d’estudi de les quals se circumscriu de manera especial ón de la historieta; tanmateix, aquests productes no són recollits en l’actualitat per base de dades, amb la qual cosa es produeix una pèrdua d’informació important. est medi, que en pocs contextos és tingut en la consideració que es mereix, necessita a sèrie d’eines de recerca rigorosa que n’elevin el respecte en relació amb la tasca feta ltres arts afins. En aquest article s’intenta descobrir en quins punts hi ha els proble- més greus que es presenten en l’edició d’aquestes revistes i es pretén exposar una de recomanacions per a evitar-los. L’objectiu és provar de crear un context d’homo- ïtzació al qual se cenyeixi la publicació, per tal d’atènyer un grau major d’estan- ització, tot plegat amb l’edició de revistes científiques com a exemple a seguir. INTRODUCCIÓ t i que a Espanya els estudis sobre la historieta duts a terme en revistes es- ialitzades són cada vegada més abundants, a penes uns quants podríem xar de considerar-los mers assaigs o crítiques de caràcter afeccionat amb es influències subjectives. Quan parlem de revistes especialitzades, cal tualitzar que ens referim ací bàsicament a la bibliografia disponible en pu- acions periòdiques l’àmbit d’aplicació de les quals se cenyeix de manera lusiva al món del tebeo i a la recerca en aquest món en qualsevol dels seus ectes. Tot i que en altra mena de publicacions és possible trobar textos 99 s Castillo. Baratz Servicios de Teledocumentación. Área

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments