Affordable Access

Absztrakt automaták és formális nyelvek = Abstract Automata and Formal Languages

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Qa75 Electronic Computers. Computer Science / Számítástechnika
  • Számítógéptudomány

Abstract

Monográfiában foglaltuk össze a véges automata hálózatok elméletének alapvető eredményeit . Megadtuk a Leticsevszkij kritérium nélküli automata-hálózatok egy új jellemzését. Megadtunk bizonyos szimbólum osztályokkal ellátott többszalagos automatákat. Megadtuk és vizsgáltuk a kutatásaink során felfedezett automataelméleti elvű új titkosítási rendszert. Új bizonyítást adtunk a Lyndon-Schützenberger tételre és a Shyr-Yu tételre. Általánosítottuk a szavak primitivitásának, illetve periodicitásának fogalmát, s megadtuk, hogy melyek azok a Marcus nyelvtanok, amelyek az adott típusú szavakból álló nyelveket képesek generálni. Sikerült találni egy iterációs lemmát azon környezetfüggetlen nyelvekre, melyek nem lineárisak. A contextuális sztringnyelvek általánosításaként bevezettük és vizsgáltuk a hypergráf contextuális nyelvek és nyelvtanok fogalmát. Automaták segítségével jellemeztük az uniómentes nyelveket. Leírtuk a különféle logikai kalkulusok és valamely levezetési rendszer szabályai szerint megadott levezetések kapcsolatait, s a különféle kalkulusok normalizálhatósági tulajdonságait. Új elvű számítási kutatásainkban az intervallum-értékű számításokat, mint új számítási modellt írtuk le. Digitális geometriai kutatásainkban digitális távolság alapján értelmezett szakaszokat, köröket, hiperbolákat és parabolákat vizsgáltunk. | We summarized in monograph the fundamental results of theory of finite automata networks. We gave a new characterization of automata-networks having no Letichevsky criteria. We gave multi-tape automata supplied by certain symbol classes. We gave and investigated a novel cryptosystem based on automata theory discovered during our research.. We gave a new proof of Lyndon-Schützenberger Theorem and Shyr-Yu Theorem. We generalized the concept of primitivity and periodicity of words and we give the Marcus gramars which are able to generate languages consisting of given type words. It succeed in finding an iteration lemma for non-linear context-free languages. As a generalization of contextual string languages, we introduced and investigated the concept of hypergraph contextual grammars and languages. We characterized the union-free languages by automata. We described the connections of derivations given by various logical calculi and certain derivation system, moreover the normalizable properties of various calculi. In our new computation principle researches we described the intervallum-value computations as new computation model In our digital geometric researches we investigated the sessions, circles, hyperbolas and parabolas defined by a digital distance .

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments