Affordable Access

Algunes consideracións sobre l'arquebisbe Fray Sancho López de Ayerbe: un àpat de benvinguda

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Secció de Algunes consideracions L'arribada del nou arque- bisbe Fray Sancho López de Ayerbe a la Seu de Tarrago- na fou un dels fets mes importants per a la vila de Reus i per al Camp de Tarra- gona al llarg del segle XIV, pera, curiosament, ha estat un dels menys estudiats. L'arquebisbe López de Ayerbe va influir de manera decisiva en les disputes entre Reus i Tarragona que acabaren amb l'assalt de Reus pels tarragonins l'any 1349. A més, a l'epoca en que aquest arquebisbe va regir els destins de la seu metropolitana, va patir l'ar- ribada de la primera de les grans pestes que peribdica- ment anaren assolant les societats mediterránia i at- 1hU.b. Segons diu Blanch, en la seva obra "Anciepiscopolo- gi de la Sta. Església Metro- 1 politana& Tarragona", Lo dCe prengué &ssesstd no's tmba, perd e tmbat nota que entra en esta ctutat lo dtjous abans de la dominica de Rams, que's contaven a 22 I de mars de I1any 134 7, ab gran a l ega del clero y del pobk que'l reberen ab gran 1 solemnitat y honra. Conti- nua dient-nos que fou el confessor del rei Pere iiI el Cerimoniós, sent aragones de la casa i lloc d'Aierbe, del llinatge de la Casa Reial I I d'Arag6. I Parlem ara de la seva entrada a Reus. Per fer-ho, cal buscar les referencies al Llibre de la Clavaria de la vila corresponent als anys 1346-47. Pera hi ha poques dades. 1 fins ara no s'h'a tro- bat cap alva font documen- tal on en consti alguna altra sobre aquest esdeveniment. Si bé tradicionalment s'estu- dien en un llibre de Clavaria els aspectes econbmics, si l'analitzem més profunda- ment podem contemplar alttes vessants, que tot se- guit descriurem. Cal destacar tres aspectes en l'analisi: el primer, ja ci- tat, de aire economic, i que ens dóna a coneixer el pagament que, segons cos- tum, estava obligat a fer el Camp de Tarragona amb motiu de l'entrada d'un nou arquebisbe. El segon aspecte tracta de la mobilització dels homes del Camp, i especial- ment d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F