Affordable Access

Download Read

XV. seminar za mljekarsku industriju

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]

Abstract

L i t e r a t u r a : 1. *** (1970): Pravilnik o kvaliteti mlijeka i proizvoda od mlijeka, sirila i mlje­ karskih kultura, sladoleda i praška za sladolede, jaja i proizvoda od jaja. Službeni list SFRJ br. 33. 2. * * * (1967 i 1973): Pravilnik o najmanjim uvjetima baketeriološke ispravnosti kojima moraju odgovarati živežne namirnice u prometu. Službeni list SFRJ br. 2 i br. 55. 3. M A N N E. J. (1967): Cream for whipping. Dairy industries 32 (2). 4. K A L L Y F. (1966): Long life cream^ Development in Ireland. Dairy industries 31 (9). 5. S C H U L Z , M. E., V O S S E E. (1965): Das grosse Molkerei-Lexikon Volkswirt- sehaftlicher Verlag G. m. b. H., 8960 Kempten. 6. Z A D O W J. G., K I E S E K E R F. G. (1975): Manufacture of recxjmbined whip­ ping cream. The Australian Journal of Dairy Technology, 30 (3) KOMPLET REFERATA XV Semina ra za m l j e k a r s k u indust r i ju održanog u Zag rebu 25 i 26. I 1977. može se dobit i u Labora to r i j u za tehnologiju mli jeka i ml ječnih proizvoda. Tehnološki fakul te t , P ie ro t t i j eva ul . 6, uz cijenu od din 60,00 Vijesti XV SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU Kao što smo u proš lom bro ju »Mljekarstvo« pisali , u Zagrebu je održan t radic ionalni Semina r za ml j eka r sku industr i ju . Zbog poman jkan ja pros tora nismo bili u mogućnost i š t ampa t i popis referenata i r e fe ra ta na seminaru , pa to sada činimo. Semina r je obuhva t io područje tehnologije mas laca i vrhnja , mlječnog p raha , te ulogu l abora to r i j a u mljekarskoj proizvodnji uz p r ikaz rezu l ta ta nek ih labora tor i j sk ih ispi t ivanja. P r ikazana su, također , dva vr lo uspjela s t ručna d o k u m e n t a r n a filma, s pu tovanja po Danskoj i Švedskoj i sa I. susre ta ml jekarsk ih r a d n i k a u Bje lovaru . Iz područ ja tehnologi je maslaca i v rhn ja obrađeni su kod nas malo po ­ znat i p rob lemi dobivanja mas laca sa smanjenim sadržajem masti , kon t inu i r ana proizvodnja maslaca, tehnologi ja slatkog tuč

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F