Affordable Access

Automatiserad strukturerad litteraturöversikt / Automated structured literature review

Authors
  • Rahm, Robin
  • Lindqvist, Gustaf
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Idag finns det många automatiseringar ute på företag som grundar sig på RPA. Dessutom finns det många studier som utnyttjar temamodellering för att utföra litteraturanalyser, och för att ligga som grund till ramverk och applikationer. En växande mängd litteratur gör det svårt för såväl studenter som doktorander att få en överblick över allt publicerat material. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap som kan bidra till att förenkla strukturerad litteraturgranskning. Arbetet avgränsas till litteraturgranskning ämnad för studenter och forskare, t.ex. för att beskriva kunskapsläget inom ett ämnesområde. Arbetet utförde en studie inom design science för att utveckla flera artefakter för en automatisering för litteraturgranskning med temamodellering som analysdel. Tidigare forskning visar att det finns en avsaknad av kombination med RPA och temamodellering. Därför är det intressant att visa möjligheten att kombinera de båda verktygen. Resultatet från studien innehåller modeller och designprinciper som förslag hur en liknande artefakt kan utvecklas. Resultatet visade även att automationen är snabb och en relativt stor del av tidsåtgången kommer från nedladdningen av csv-filen från Scopus. En vidareutveckling av artefakten skulle vara att automatisera valet av antal kategorier för temamodelleringen. En annan vidareutveckling kan vara att förbättra namngivningen av varje kategori i resultatet. / Today, there are many automations out there in companies that are based on RPA. In addition, there are many studies that use topic modeling to perform literature analyses, and to form the basis of frameworks and applications. A growing amount of literature makes it difficult for both students and doctoral students to get an overview of all published materials. The purpose of this study is to develop knowledge that can contribute to simplifying structured literature review. The work is limited to literature review intended for students and researchers, e.g. to describe the state of knowledge within a subject area. The work performed a study in design science to develop several artifacts for an automation for literature review with topic modeling as the analysis part. Looking at previous research, there is a lack of combination with RPA and topic modeling. It is therefore interesting to show the possibility of combining the two tools. The results of the study contain models and design principles as suggestions on how to proceed to develop a similar artefact. The result also showed that the automation is fast and a relatively large part of the time consumption comes from downloading the csv file from Scopus. A further development of the artifact would be to automate the selection of the number of categories for the topic modeling. Another further development could be to improve the naming of each category in the result. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times