Affordable Access

Audit kyberbezpečnosti řídících systémů v organizaci / Cyber Security Audit of Industrial Control Systems in Organization

Authors
  • Kolich, Robert
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá analýzou zabezpečení řídících systémů. Zaměřuje se na audit kybernetické bezpečnosti řídících systémů organizace působící v průmyslovém odvětví. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaobírá popisem řídících systémů, architekturou zabezpečení, hrozbami, auditem a auditem kybernetické bezpečnosti. V praktické části pojednává o fungování organizace, na kterou je audit zaměřen, je proveden výčet zabezpečení systémů v organizaci a popsány požadavky na zdokonalení zabezpečení. Závěrečná sekce se věnuje vyhodnocení hrozeb kybernetické bezpečnosti a návrhem zabezpečení proti nejčastějším hrozbám. / This thesis deals with analysis of the security of Industrial Control Systems. It is focused on auditing cyber security of Industrial Control System inside organisation which operates in industrial production. Bachelor’s thesis is divided into two parts, theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on description of Industrial Control Systems, architecture of security, threats, audit, and cyber security audit. Practical part of the bachelor’s thesis describes functioning of the company, list of security measures existing in the organisation is composed and requirements for improving of cybersecurity are set. Final section focuses on evaluation of threats and design of security measures against the most common threats. / 155 - Katedra aplikované informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times