Affordable Access

Att översätta kinesiska idiom i Camel Xiangzi : En komparativ analys av två engelska översättningar och deras strategier att översätta kinesiska idiom

Authors
  • Forsgren, Caroline
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsen syftar till att undersöka hur två översättare har tolkat och översatt de kinesiska idiom som förekommer i verket Camel Xiangzi skriven av Lao She. Den ena översättningen utfördes av Shi Xiaojing år 1981 och den andra översättningen av Howard Goldblatt år 2010. Utifrån en kvalitativ komparativ metod med hjälp av Mona Bakers sex översättningsstrategier gällande översättning av idiom, har respektive översättares översättning av idiom identifierats och kategoriserats enligt Bakers strategier. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka om det förekommer några likheter och skillnader gällande översättarnas översättningar. Genom att använda två lexikon om översättning av kinesiska idiom kunde 30 idiom i Camel Xiangzi identifieras. Resultatet visade att endast tre av Mona Bakers översättningsstrategier kunde identifieras vid översättarnas översättningar av idiom. De strategierna var: “using an idiom of similar meaning but dissimilar form”, “translation by paraphrase'' and “translation by omission of entire idiom”. Det visade sig även vid översättning av en del av idiomen krävdes det att Bakers strategier kombinerades eller identifierades med uppsatsförfattarens egna konstruerade strategier. Slutligen visade studien att Mona Bakers översättningsstrategier inte alltid lämpar sig vid översättning av kinesiska idiom, vilket delvis beror på kulturella skillnader mellan språken. / The thesis aims to investigate how two translators, Shi Xiaojing and Howard Goldblatt have interpreted and translated the Chinese idioms that appear in the work Camel Xiangzi written by Lao She. Based on a qualitative comparative method using Mona Baker's six translation strategies for translating idioms, each translator's translation of idioms has been identified and categorized according to Baker's strategies. In addition, the thesis aims to investigate whether there are any similarities and differences regarding the translators' translations. Using two dictionaries on the translation of Chinese idioms, 30 idioms in Camel Xiangzi could be identified. The results showed that only three of Mona Baker's translation strategies could be identified in the translators' translations of idioms. The strategies were: “using an idiom of similar meaning but dissimilar form”, “translation by paraphrase” and “translation by omission of entire idiom”. Furthermore the result showed that when translating part of the idiom, Baker's strategies were required to be combined or identified with the essay author's own created strategies. Finally, the study showed that Mona Baker's translation strategies were not always suitable for translating Chinese idioms, which is partly due to cultural differences between the languages.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times