Affordable Access

Att möta klienter med samsjuklighet : Socialarbetares upplevelser av arbetet med klienter som har en samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik / To meet clients with comorbidity; Socialworkers’ experiences of working with clients who have a comorbidity in the form of mental ilness and addiction problems

Authors
  • Knuts, Caroline
  • Lundvall, Linnea
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik är idag ett vanligt fenomen som socialarbetare kan ställas inför i mötet med klienter, vilket kan medföra en hel del utmaningar. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur professionella socialarbetare upplever arbetet med klienter som har en samsjuklighet. Studien grundade sig i kvalitativa semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet diskuterades utifrån tidigare forskning och teorierna stigma och återhämtning. Studiens resultat visade att arbetet med samsjuklighet är komplext, att det krävs en nära samverkan för att klienterna ska få rätt hjälp och att målgruppen många gånger riskerar att bli diskriminerade på grund av stigma. Slutsatserna var således att svårigheterna kring målgruppen påverkar varandra. Målgruppens stigmatiserade ställning i samhället kan exempelvis försvåra samverkan och göra det svårare att få en helhetssyn, vilket i sin tur kan påverka klientens återhämtning. / Comorbidity in the form of mental illness and addiction problems is today a common phenomenon that social workers can face in meeting clients, which can entail a lot of challenges. The purpose of the study was to gain a deeper understanding of how professional social workers experience working with clients who have a comorbidity. The study was based on qualitative semi-structured interviews which were then analyzed using thematic analysis. The results were discussed based on previous research and the theories of stigma and recovery. The results of the study showed that the work with comorbidity is complex, that close collaboration is required for the clients to receive the right help and that the target group often risks being discriminated against due to stigma. The conclusions were thus that the difficulties around the target group affect each other. The target group's stigmatized position in society can, for example, complicate collaboration and make it more difficult to gain a holistic view, which in turn can affect the client's recovery. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times