Affordable Access

Att leva med en förvärvad ryggmärgsskada : En kvalitativ studie baserad på bloggar / To live with an acquired spinal cord injury : A qualitative study based on blogs

Authors
  • Hessleklint, Magdalena
  • Oscarsson, Linda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Trauma är den vanligaste orsaken till uppkomsten av en ryggmärgsskada och drabbar främst personer i en aktiv ålder. Beroende på skadans placering och omfattning medför den en förlamning i olika grader. Ju högre upp den sitter desto större och allvarligare komplikationer. Ryggmärgsskadan medför en rad olika kroppsliga komplikationer för de drabbade personerna, exempelvis smärta, trycksår, problem med mage och tarm samt urinvägarna. Studien kan bidra till ökad kunskap och förståelse för den ryggmärgsskadades livsvärld samt behov av stöd och vård. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med en förvärvad ryggmärgsskada. Metod: En kvalitativ studie baserad på narrativer tagna utifrån bloggar. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: När livet tar en ny vändning, När kroppen sviker och Hälso- och sjukvården och andra organisationer. Utifrån dessa teman skapades sju underteman: Lära känna sig själv på nytt, Att se det positiva även i det svåra, Viljan till att ta sig framåt i livet, En förändrad kropp, Att vara beroende av andra, Det goda mötet och När stödet utifrån behoven brister. Konklusion: Studien bidrar till ökad kunskap om hur patienter upplever livet efter en ryggmärgsskada, då det medför en stor förändring i livet både fysiskt, psykiskt och själsligt. Då möten med Hälso -och sjukvård inte alltid upplevs som positiva, är ökad förståelse samt kunskap av vikt för att sjuksköterskan ska kunna ge en så god vård som möjligt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. / Background: Trauma is the most common cause of a spinal cord injury and mainly affects people of active age. Depending on the location and extent of the damage, it causes paralysisto varying degrees. The higher up it is, the greater and more serious complications. The spinal cord injury causes a number of different physical complications for the affected persons, such as pain, pressure ulcers, problems with the stomach and intestines and the urinary tract. The study can contribute to increased knowledge and understanding of the spinal cord injured person's world of life as well as the need for support and care. Aim: To illustrate patients’ experiences of living with an acquired spinal cord injury.  Method: A qualitative study based on narratives based on blogs. Findings: The analysis resulted in three main themes: When life takes a new turn, When the body betrays and Health care and other organizations. Based on these themes, seven subthemes were created: Getting to know oneself again, Seeing the positive even in the difficult, The will to move forward in life, A changed body, Being dependent on others, The good meeting and When the support based on needs is lacking. Conclusion: The study contributes to increased knowledge about how patients experience life after spinal cord injury, as it leads to major change in life both physically, psychologically and mentally. As meetings with Health- and medical care are not always perceived as positive, increased understanding and knowledge is important for the nurse to be able to provide as good care as possible based on a person-centered approach.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times