Affordable Access

ATT LÄMNA ELLER INTE LÄMNA - AMBIVALENSEN ETT HUSDJUR KAN MEDFÖRA : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Västmanland stödjer våldsutsatta kvinnor som har husdjur vid en uppbrottsprocess

Authors
  • Orréll Granlie, Kajsa
  • Landerdahl, Linda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten i Västmanland stödjer våldsutsatta kvinnor som har husdjur under uppbrottsprocessen. Studien är av kvalitativ art och material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av sju personer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen med kvinnofridsfrågor i Västmanland och representerar åtta av länets tio kommuner. De teoretiska utgångspunkterna som användes för att tolka resultatet var uppbrottsprocessen från en våldsam relation och handlingsutrymme. Resultatet visar att socialtjänsterna i Västmanlands län överlag inte har skriftliga rutiner och riktlinjer kring hur de ska arbeta med våldsutsatta kvinnor som har husdjur. Trots detta har de genom Länsstyrelsens utbildningar kring sambandet mellan våld i nära relation och våld mot djur fått en kunskap om ämnet. Tack vare denna ökade kunskap kan det ses att socialtjänsterna i Västmanland stödjer våldsutsatta kvinnor med husdjur genom att de tar hänsyn till husdjurets betydelse för kvinnan i de beslut som fattas.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times