Affordable Access

Att komplettera matematikläroböckerna : En kunskapsöversikt för att synliggöra hur matematikläroböckerna kan kompletteras för att utveckla matematisk förståelse

Authors
  • Swerre, Erica
  • Törnros, Beatrice
  • Friman, Max
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Matematiken är en stor del av vårt vardagsliv. Matematikundervisningen är idag till stor del läroboksbaserad och abstrakt vilket inte bidrar till långsiktiga användbara kunskaper. Då lärare vittnar om att elevernas matematiska förståelse är låg, är syftet med denna kunskapsöversikt att undersöka hur matematikläroboken kan kompletteras för att eleverna ska utveckla matematisk förståelse. Matematisk förståelse i skolan är nära förknippat med meningsskapande. Meningsskapande handlar om att se matematikens användbarhet, som är ett värdefullt redskap för individen och samhällsmedborgaren för att lösa vardagliga problem.      Detta är en kunskapsöversikt som består av åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna är inhämtade från en forskningsdatabas. Artiklarna är tematiserade och analyserade för att kunna svara på vår frågeställning. Vårt huvudsakliga fokus är lågstadiet.   Slutsatsen av denna kunskapsöversikt är att läroböcker ska ses som en resurs som behöver kompletteras för att uppnå matematisk förståelse. Undervisning behöver bli vardagsanknuten, erfarenhetsbaserad och ämnesöverskridande, där läraren intar en ansvarsfull ledarroll istället för att agera förmedlare av ett matematiskt innehåll. Arbetsmetoden konkret-illustrerande-abstrakt, som är en översättning från engelskans concrete – pictorial – abstract (CPA), utgår ifrån det konkreta och arbetar mot det abstrakta. Genom att undervisningen utgår ifrån CPA   och laborativt material gynnas elevernas matematiska förståelse. Det väsentliga blir att synliggöra sambandet mellan den konkreta vardagen och den abstrakta läroboksmatematiken. / Mathematics is a large part of our everyday life. Mathematics teaching today, is largely influenced by mathematics textbooks and are abstract, and does not contribute to long-term useful knowledge. Teachers testify that students mathematical understanding is low. Because of this, the aim of this research is to examine how the mathematic teaching has to change to make the students achieve this. Mathematical understanding is closely associated with meaning making. Meaning making is about seeing the usefulness of mathematics, as a useful tool for the individual and the citizen of society that can be used to solve everyday problems.      This is a knowledge overview. The result data consist of eight scientific articles that were collected from a research database. The articles were themed and reviewed to be able to answer our question. Our main focus for the conclusion is primary school.   The result shows that mathematic textbooks have to be seen as a resource that needs to be supplemented to achieve mathematical understanding. The teaching has to become everyday connected, experience-based and interdisciplinary, where the teacher is taking a responsible leading role, instead of being an intermediary of the mathematical content. The working method concrete - pictorial - abstract (CPA), starts with the concrete and work towards the abstract. Through teaching with CPA and manipulatives, befriends the student´s mathematical understanding. The key point is to make the connection between the concrete everyday life, and the abstract textbook.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times