Affordable Access

Att integreras är en utmaning : En hermeneutisk studie om utländska studenters upplevelse av integrationsprocessen i en svensk universitetsmiljö

Authors
  • Soukhta, Nivin
  • Grindebäck, Jonna
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den här studien handlar om utländska studenter från Mellanösterns upplevelser i sin integrationsprocess på ett svenskt universitet. Syftet med studien är att öka medvetenheten kring de svårigheter som de utländska studenterna möter i sin vardag när de studerar i ett annat land än sitt eget, för att kunna hjälpa dem till en bättre integration. Med hjälp av den hermeneutiska metodansatsen vill vi få förståelse för och komma närmare de utländska studenternas upplevelser kring integrationsprocessen på ett svenskt universitet. Vi har intervjuat tio universitetsstudenter som alla kommer från Mellanöstern de senaste åtta åren, intervjuerna skedde på det svenska språket. För att komma de nära är hermeneutiken bra då vi har följt den hermeneutiska spiralen med de tre tolkningarna, preliminära tolkningen, fördjupad tolkning samt en sista huvudtolkning. Genom den hermeneutiska spiralen har vi tolkat vårt material från varje del till att komma fram till en helhet, för att sedan titta på delar igen och komma till en ny helhetsbild. Detta har gjort att vi har tolkat och omtolkat till dess att vi har nått en mättnad för vår studie och kommit fram till ett resultat. Till vår hjälp i analysen använde vi oss av Antonovskys teori om Kasam, känslan av sammanhang, med dess begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som har hjälpt oss att tolka vårt datamaterial då vi kopplade dessa till de utländska studenternas livsvärld. För att skapa en bredare bild i vår studie har vi läst tio artiklar som tidigare forskning tog upp inom ämnet, vilka visade på en del likheter och skillnader. Dessa tio artiklar kompletterade våra intervjuer på ett bra sätt. Det som framgår av resultaten i vår studie visar att de utländska studenterna kunde anpassa sig med tiden, även fast de hade utmaningar med språket, kulturen, studiemiljön samt utanförskap.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times