Affordable Access

”Att inte prata onödigt, det hjälper ju dem” : Sex lågstadielärare beskriver sitt arbete med SVA-elever i svenskämnet / “To avoid talking too much could be beneficial” : Six primary school teachers describe their work with SSL-students in the Swedish subject

Authors
  • Rinaldo, Cornelia
  • Leickt, Maja
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare och SVA-lärare i lågstadiet beskriver sitt arbete och samarbete för att gynna SVA-elever i svenskundervisningen. Studien tar teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och kollegialt lärande. Den metod som användes vid insamling av data var semistrukturerad intervju som bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet tyder på att svensklärare och SVA-lärare arbetar på likartade sätt för att gynna SVA-elever i deras språkutveckling. Lärarna beskriver att de förklarar och förenklar ord samt använder digitala verktyg och bildstöd för att göra innehållet av lektionerna tydligt för SVA-eleverna. Resultatet visar även att samarbete mellan svensk- och SVA-lärarna om lektionerna och kontakt om SVA-elevernas språkutveckling varierar. Slutsatserna av studien är att (1) digitala verktyg och bildstöd främjar SVA-elevers språkutveckling; (2) om SVA-elevernas modersmål och flerspråkighet beaktas och ses som resurs gynnar det eleverna; (3) lärare som har gott samarbete skapar lektioner som är i högre grad överensstämmande gällande innehåll och att de har mer kontakt om SVA-elevernas utveckling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times