Affordable Access

Att göra prevention och samverkan : om professionellas roller i den skotska policyn GIRFEC

Authors
  • Thelin, Angelika
  • Enell, Sofia
  • Forkby, Torbjörn
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det finns ett stort intresse för tidiga och samordnade välfärdsinsatser för barn och unga, såväl i Sverige som internationellt. Ambitionen är att komma in med stödjande insatser i så tidigt skede att en framtida problemutveckling kan förhindras eller vändas i positiv riktning. Den skotska modellen GIRFEC (Getting it Right for Every Child) har rönt stort intresse i Sverige och utgör förebild för lokalt utvecklingsarbete på flera platser. Denna kunskapsöversikt beskriver och analyserar policyutvecklingen i Skottland för att få till stånd en fungerande samordning kring barn och unga i utsatta livssituationer. Två nyckelfunktioner har varit centrala för detta: en kontaktperson ”named person” som barn och föräldrar lätt ska kunna vända sig till och en samordningsansvarig ”lead professional” med ansvar att länka samman olika aktörer kring ett barn med mer omfattande stödbehov. I rapporten redovisas modellens antaganden, föresatser och kunskapsbas men också att införandet inte varit konfliktfritt, samt att en del oförutsedda konsekvenser uppstått undervägs. Kunskapsöversikten är en del av följeforskningen ”Tillitsskapande organisering” som knutits till det utvecklingsarbete i Kronobergsregionen som hämtar inspiration från GIRFEC. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times